OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – mr.sci. Sait Šabotić

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 12.06.2024. godine

 

 O B J A V LJ U J E

 

da će mr.sci. Sait Šabotić, dana 17.07.2024. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: Obrazovno-kulturni ujecaji susjeda i demografske promjene Bihora i okoline od 1878. do 1914. godine“, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Adnan Velagić, vanredni profesor izabran za Područje humanističkih nauka, polje historija, grana Historija novog vijeka i savremenog doba na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru (ekvivalentno užoj naučnoj oblasti „Novi vijek“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli), predsjednik,
  2. Dr.sci. Izet Šabotić, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast „Novi vijek“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr.sci. Sead Selimović, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast „Savremeno doba“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

 

Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli sa početkom u 11,00 sati.

 

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.