OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – mr.sci. Samira Mujkić

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 07.04.2022. godine

 

O B J A V LJ U J E

 

da će mr.sci. Samira Mujkić, dana 12.05.2022. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Alokacija radio resursa u masivnim MIMO sistemima“, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Amir Nuhanović, redovni profesor za užu naučnu oblast „Elektroenergetske mreže i sistemi“ na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr. sci. Suad Kasapović, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Telekomunikacije“ na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr. sci. Samra Mujačić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Telekomunikacije“ na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli, član.

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli sa početkom u 10 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.