OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – mr.sci. Senad Memić

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 19.02.2024. godine

  

O B J A V LJ U J E

 

da će mr.sci. Senad Memić, dana 22.03.2024. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: Fitoakumulacijski potencijal samoniklih biljnih vrsta na zemljištu onečišćenom teškim metalima, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Samira Huseinović, vanredni profesor  izabranaza užu naučnu oblast „Biosistematika i morfologija biljaka“ na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr.sci.   Sanida Bektić, vanredni profesor  izabranaza užu naučnu oblast „Biosistematika i morfologija biljaka“ na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr.sci.   Avdul Adrović, redovni profesor  izabranza užu naučnu oblast „Biosistematika i morfologija životinja“ na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli,  član.

 

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 12,00 sati.

 

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.