OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – mr.sci. Taletović-Dugonjić dr Maida

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 07.03.2024. godine

 

 O B J A V LJ U J E

 

da će mr.sci. Taletović-Dugonjić dr Maida, dana 19.04.2024. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: Metabolički sindrom nakon transplantacije bubrega i uticaj savremene terapije na postizanje ciljne metaboličke kontrole, pred Komisijom u sastavu:

  1. sci. Selmira Brkić, redovni profesorizabrana za nastavni predmet „Patofiziologija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. sci. Denijal Tulumović, redovni profesor izabranza nastavni predmet „Interna medicina“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr.sci. Mirna Alečković-Halilović, vanredni profesor izabrana za nastavni predmet „Interna medicina“  na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

 

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 14,00 sati.

 

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.