OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – mr.sci. Tursunović dr Amir

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 22.09.2022. godine

 

O B J A V LJ U J E

 

da će mr.sci. Tursunović dr Amir, dana 04.11.2022. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Prognostički značaj funkcionalnih parametara jetre i egzokrine funkcije pankreasa na ishod liječenja nakon resekcije pankreasa“, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Zijah Rifatbegović, vanredni profesor, izabran za nastavni predmet „Hirurgija“ na Medicinskom fakultetu Univerzitet u Tuzli, predsjednik
  2. Dr.sci. Farid Ljuca, redovni profesor, izabran za nastavni predmet „Fiziologija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član
  3. Dr.sci. Mirha Agić, vanredni profesor, izabrana za nastavni predmet „Hirurgija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 15 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.