OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – Muamer Mandra, dr.vet.med.

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 08.12.2022. godine

 

O B J A V LJ U J E

 

da će Muamer Mandra, dr.vet.med., dana 28.01.2023. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Uticaj primjene pileće masti na kvalitet i oksidativni status lipida u barenim kobasicama od pilećeg mesa“, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Selma Čorbo, redovni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Tehnologija ulja i masti“ (ekv. uža naučna oblast „Prehrembena tehnologija“) na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, predsjednik,
  2. Dr. sci. Ramzija Cvrk, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Prehrambena tehnologija“ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr. sci. Vladimir Tomović, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast „Prehrambeno inžinjerstvo“ (ekv. uža naučna oblast „Prehrambena tehnologija“) na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, član.

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 11 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.