OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – Nedim Osmić, MA građevinarstva

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 12.04.2023. godine

 

O B J A V LJ U J E

 

da će Nedim Osmić, MA građevinarstva, dana 20.05.2023. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: Analiza okvirnih nosača prema teoriji drugog reda pri nelinearnom ponašanju materijala, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Zijad Požegić, vanredni profesorizabran za užu naučnu oblast „Građevinske konstrukcije“ na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr.sci. Besim Demirović, vanredni profesorizabran za užu naučnu oblast „Građevinske konstrukcije“ na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr.sci. Rašid Hadžović, redovni profesorizabran za užu naučnu oblast „Nosive konstrukcije“ na Građevinskom fakultetu u Mostaru Univerziteta Džemal Bijedić, član.

  

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Sali 81. Rudarsko-geološko-rađevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 10,30 sati.   

 

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.