OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – Nedžad Ribić, MA rudarstva

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 12.04.2023. godine

 

O B J A V LJ U J E

 

da će Nedžad Ribić, MA rudarstva, dana 12.05.2023. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: Geotehnički modeli stabilizacije kosina na površinskim kopovima krekanskog ugljenog bazena, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Adnan Ibrahimović, redovni profesorizabran za užu naučnu oblast „Mehanika sa geomehanikom i geotehnika“ na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr.sci. Sabid Zekan, vanredni profesorizabran za užu naučnu oblast „Mehanika sa geomehanikom i geotehnika“ na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr.sci. Samir Nurić, redovni profesorizabran za užu naučnu oblast „Površinska ekspoloatacija mineralnih sirovina“ na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli član.

 

Za zamjenika članova Komisije za odbranu doktorske disertacije predlaže se dr.sci. Kenan Mandžić, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast „Mehanika sa geomehanikom i geotehnika“ na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

  

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građeinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 14,00 sati.   

 

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.