OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – Rajko Roljić, MA

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 14.07.2023. godine

 

 O B J A V LJ U J E

 

da će Rajko Roljić, MA, dana 30.08.2023. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: Ekološko-biosistematske karakteristike slatkovodnih rakova iz familije Astacidae (Latreille, 1802) na području sjeverozapadnog dijela Bosne i Hercegovine, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Avdul Adrović, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast „Biosistematika i morfologija životinja” na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik, 
  2. Dr.sci. Elvira Hadžiahmetović Jurida, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Ekologija biljaka i životinja” na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr.sci. Sanel Riđanović, vanredniprofesor izabran za užu naučnu oblast „Zoologija i Ekologija” na Nastavničkom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru (ekv. uža naučna oblast „Ekologija biljaka i životinja” na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli), član.

 

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 12,00 sati.   

 

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.