OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – Rusmir Razić, MA rudarstva

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 09.04.2024. godine

 

 O B J A V LJ U J E

 

da će Rusmir Razić, MA rudarstva, dana 10.05.2024. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: Modeliranje kompozitnog briketa na bazi uglja u cilju smanjenja emisije produkata sagorijevanja u atmosferu“, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci.   Sunčica Mašić, redovni profesor  izabranaza užu naučnu oblast „Priprema mineralnih sirovina, transport i izvoz u rudarstvu i materijali“ na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr.sci.   Nedžad Alić, vanredni profesor  izabranza užu naučnu oblast „Priprema mineralnih sirovina, transport i izvoz u rudarstvu i materijali“ na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr.sci.   Admir Softić, docent  izabranza užu naučnu oblast „Priprema mineralnih sirovina, transport i izvoz u rudarstvu i materijali“ na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

 

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 14,00 sati.

 

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.