OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – Saliha Brajić, MA

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 11.05.2023. godine

 

O B J A V LJ U J E

 

da će Saliha Brajić, MA, dana 12.06.2023. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Marketing odnosa kao determinanta poboljšanja tržišnih performansi preduzeća u uslužnom sektoru“, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Ermina Mustafić, redovni profesor izabrana za užu naučnu oblast “Marketing” na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr.sci. Beriz Čivić, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast “Marketing” na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr.sci. Alma Muratović, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast “Marketing” na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

 

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Sali Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 11,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.