OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – Sanela Nazdrajić, MA

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 16.11.2021. godine

 

O B J A V LJ U J E

 

da će Sanela Nazdrajić, MA dana 17.12.2021. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Uticaj tenzida na kvalitet i fizikalno-hemijska svojstva tečnog sapuna“, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Amra Odobašić, redovni profesor za užu naučnu oblast, UNO “Fizikalna hemija i elektrohemija”, Tehnološki fakultet Univerzitet u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr. sci. Amra Bratovčić, vanredni profesor za užu naučnu oblast “Fizikalna hemija i elektrohemija” ,Tehnološki fakultet Univerzitet u Tuzli, član,
  3. Dr. sci. Jasmin Suljagić, vanredni profesor za užu naučnu oblast “Organska hemija”, Tehnološki fakultet Univerzitet Tuzli, član.


Odbrana doktorske disertacije obavit će u Sali za sjednice Tehološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 10,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.