OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – Šejla Handalić, MA

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 07.02.2024. godine

 

 O B J A V LJ U J E

 

 

da će Šejla Handalić, MA, dana 12.03.2024. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: Kleveta u međunarodnom privatnom pravu, pred Komisijom u sastavu:

  1. sci. Anita Petrović, vanredni profesorizabrana na užu naučnu oblast „Građansko-pravna“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli,predsjednik,
  2. sci. Jasmina Alihodžić, redovniprofesor izabrana užu naučnu oblast „Građansko-pravna“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član;
  3. sci. Anita Duraković, vanredni profesor izabrana za područje: Društvene nauke, polje: Pravo, grana: Međunarodno privatno pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru(ekvivalentno užoj naučnoj oblasti „Građansko-pravna“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli), član.

 

Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli sa početkom u 14,00 sati.

 

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani,  a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.