OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – Semir Hadžimusić, MA historije

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 06.05.2021. godine

 

O B J A V LJ U J E

da će Semir Hadžimusić, MA historije, dana 24.06.2021. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Opismenjavanje stanovništva Bosne i Hercegovine u periodu obnove (1945-1948)“, pred Komisijom u sastavu:

  1. dr. sci. Adnan Jahić, redovni profesor za užu naučnu oblast “Savremeno doba” na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. dr. sci. Sead Selimović, vanredni profesor za užu naučnu oblast “Savremeno doba” na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. dr. sci. Husnija Kamberović, redovni profesor na naučnoj oblasti svjetska i bosanskohercegovačka historija – novi vijek i savremeno doba na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, član.

Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli sa početkom u 12,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.