OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – Tarik Ljubović, MA

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 10.01.2024. godine

 

 O B J A V LJ U J E

 

da će Tarik Ljubović, MA, dana 12.02.2024. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Kvantitativne razlike u antropološkim dimenzijama dječaka i djevojčica u odnosu na izabrani sport, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci.   Alen Kapidžić, redovni profesor  izabranza užu naučnu oblast „Sportske igre“ na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr.sci.   Melika Mujezinović, vanredni profesor  izabranaza užu naučnu oblast „Sportske igre“ na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr.sci.   Osman Lačić, redovni profesor  izabranza užu naučnu oblast „Teoretsko-metodičke osnove sporta“ na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, član.

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli sa početkom u 10,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.