OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – Trnačević dr Alma

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 29.09.2023. godine

 

 O B J A V LJ U J E

 

da će Trnačević dr Alma, dana 17.11.2023. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: Prognostički prediktori u odraslih hospitaliziranih nevakcinisanih pacijenata sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom COVID-19, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Jasmina Smajić, docentizabranaza nastavni predmet “Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje” na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik, 
  2. Dr.sci. Dilista Piljić, vanredni profesorizabranaza nastavni predmet “Infektologija” na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr.sci. Sead Ahmetagić, profesor emeritusizabran za nastavni predmet “Infektologija” na Medicinskomfakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

 

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 15,00 sati.   

 

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.