OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – Tulumović dr Emir

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 10.03.2022. godine

 

O B J A V LJ U J E

 

da će Tulumović dr Emir, dana 11.04.2022. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Epidemiološke i kliničke karakteristike inflamatornih bolesti crijeva u Tuzlanskom kantonu u periodu između 2009. i 2019. godine“, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Ervin Alibegović, vanredni profesor za nastavni predmet „Klinička propedeutika“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr. sci. Nermin Salkić, redovni profesor za nastavni predmet „Interna medicina“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr. sci. Predrag Jovanović, docent za nastavni predmet „Interna medicina“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u u 15 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.