OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – Vildana Hadžić, MA

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 17.11.2020. godine

O B J A V LJ U J E

da će Vildana Hadžić, MA, dana 18.12.2020. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Fenotipizacija i genotipizacija izolata Escherichia coli koje produciraju β – laktamaze proširenog spektra iz mesa i mesnih proizvoda“, pred Komisijom u sastavu:

1.Dr. sci. Snježana Hodžić, redovni profesor za užu naučnu oblast “Genetika, biologija ćelije
i mikrobiologija”, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
2. Dr. sci. Anesa Jerković-Mujkić, redovni profesor za užu naučnu oblast “Mikrobiologija i
biologija ćelije” Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu, član,
3. Dr. sci. Fatima Numanović, redovni profesor za za nastavne predmete „Medicinska
mikrobiologija sa imunologijom” i “Medicinska mikrobiologija sa parazitologijom”
Medicinski fakultet, Univerzitet u Tuzli, član.


Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Sali broj:203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 14,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.