OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKIH DISERTACIJA – mr.sci. Damir Alihodžić

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 20.10.2022. godine

 

O B J A V LJ U J E

 

da će mr.sci. Damir Alihodžić, dana 03.12.2022. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Validacija brzih kvalitativnih testova u analizi kvaliteta i porijekla hrane“, pred Komisijom u sastavu:

1. Dr.sci. Drago Šubarić, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast „Prehrambena tehnologija“ na Prehrambeno – tehnološkom fakultetu Sveučilišta JJ Strossmayera u Osijeku, predsjednik,
2. Dr.sci. Benjamin Muhamedbegović, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Prehrambena tehnologija“ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
3. Dr.sci. Amel Selimović, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Prehrambena tehnologija“ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 11 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.