OBAVIJEST O ODBRANI MAGISTARSKOG RADA – Erna Mujić, profesor fizike

UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Tuzla, 20.09.2023. godina


Na osnovu člana 97. Pravilnika o organizovanju dodiplomskog, postdiplomskog studija i postupku za sticanje doktorata nauka u JU Univerzitet u Tuzli, Sekretarijat Univerziteta


O B J A V L J U J E

Erna Mujić, profesor fizike javno će braniti magistarski rad, pod naslovom “Interdisciplinarna nastava fizike“ u četvrtak 28.09.2023. godine u Sali broj: 105 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 12 sati
pred Komisijom u sastavu:

  1. dr.sci. Izet Gazdić, redovni profesor, za užu naučnu oblast “Opća i eksperimentalna fizika ” Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. dr.sci. Smajo Sulejmanović, vanredni profesor, za užu naučnu oblast “Opća i eksperimentalna fizika” Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli, mentor i član
  3. dr.sci. Almedina Modrić Šahbazović, docent, za užu naučnu oblast “Opća i eksperimentalna fizika” Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli, član

Za zamjenika jednog člana Komisije iz člana 1. ove Odluke imenuje se Dr.sci. Amela Kasić, vanredni profesor uža naučna oblast „Opća i eksperimentalna fizika“ Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

 

REZIME RADA

U ovom radu je izvršena usporedba interdisciplinarnog pristupa sa tradicionlanim metodama podučavanja nastave fizike. U tu svrhu je provedeno istraživanje kako bi se analizirali potencijali i efekti interdisciplinarne nastave sa uobičajenom tradicionalno – predavačkom nastavom.
U prvom poglavlju je definisana tradicionalna predavačka nastava, a zatim su date smjernice kako poboljšati i obogatiti ovakav tip nastave. Zatim su opisane istraživačke metode nastave fizike, koje su u osnovi interdiciplinarnosti, te u nastavku objašnjeni mogući načini postizanja interdiscipinarnosti. Teorijaska polazna osnova je zaključena sa učenjem i podučavanjem termodinamike u okviru koje su navedeni načini pojave miskoncepcija i vrste miskoncepcije kod učenika. Detaljno su opisane učeničke miskoncepcije o temperaturi, toploti i prijenosu toplote, kao i načini kako ih prevazići.
U drugom poglavlju je razrađena metodologija istraživanja, gdje su postavljeni problem, ciljevi i istraživačke hipoteze, navedeni ispitanici, način obrade podatka, kao i očekivani doprinos nauci.
U posljednjem, trećem poglavlju, izvršena je analiza istraživanja konceptualnog razumijevanja termodinamike kao i analiza formiranja pozitivnih stavova prema nastavi fizike. Rezultati istraživanja su ukazali da postoje brojne učeničke miskoncepcije o termodinamici i da se te miskoncepcije mogu ispraviti korištenjem odgovarajućih interaktivnih metoda u nastavi. Rezultati su, također, pokazali da postoji statistički znažajna razlika izmedu tradicionalne i interdisciplinarne nastave u korist interdisciplinarne nastave u domenu djelovanja na konceptualno razumijevanje fizike i učeničke stavove o nastavi fizike.