OBAVIJEST O ODBRANI MAGISTARSKOG RADA – Milena Barić, dipl. oec.

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET

 

OBJAVLJUJE

 

Kandidat Milena Barić, dipl. oec., javno će braniti magitarski rad pod nazivom: „Sistem prudencione regulacije i supervizije u internacionalnom bankarstvu (selektivna historija, stanje i perspektive)“ dana 01.09.2021. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli pred Komisijom za odbranu magistarskog rada u sastavu:

  1. Dr. sci. Sead Omerhodžić, redovni profesor, predsjednik, uža naučna oblast „Finansije i finasijska politika“, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli; predsjednik
  2. Dr. sci. Emira Kozarević, redovni profesor, mentor/član, uža naučna oblast „Finansije i finasijska politika ”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
  3. Dr. sci. Meldina Kokorović Jukan, vanredni profesor, član uža naučna oblast „Finansije i finasijska politika ”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli.

 

REZIME RADA

Magistarski rad pod naslovom » Sistem prudencione regulacije i supervizije u internacionalnom bankarstvu (selektivna historija, stanje i perspektive) « urađen je na 111 stranica A4 formata, od čega se 106 stranica odnosi na osnovni tekst, 4 stranica na popis korištene literature, te jedna stranica na popis slika i tabela. Predmetni rad strukturiran je tako da, pored uvoda, zaključnih razmatranja, popisa korištene literature, popisa slika i tabela, sadrži četiri dijela u kojima se vrši razrada i dokazivanje postavljene centralne istraživačke hipoteze i istovremeno realizuju opšti i operativni ciljevi istraživanja na koji nacin se donose i uspostavljaju određena pravila koja su usmjerena na minimiziranje bankarskih rizika i očuvanje solventnosti i likvidnosti banaka u internacionalnom bankarstvu, od kojih su bazelski sporazumi najznačajniji. Takođe, rad sadrži 16 slika i 3 tabele. U toku istraživanja korišteno je 80 bibliografska jedinica (25 bibliografske jedinice – knjige; 27 bibliografske jedinice – publikacije, izvještaji i članci; 2 bibliografskih jedinica – magistarski radovi i doktorske disertacije; 26 bibliografskih jedinica – Internet).

U radu posebna pažnja je posvećena sistemima prudencione regulacije i supervizije, sa principima, pravilima i smjernicama koji su važili u internacionalnom bankarstvu prije, u vrijeme i poslije globalne finansijske krize 2007-09. godine, kao i istraživanju najnovije ekonomske krize, koja je uslovljena pandemijom korona virusa COVID-19, koja je započela na kraju 2019. godine i koja još traje. U posljednjem dijelu istražuje se implementacija regulative, smjernica i preporuka koje su date u svim bazelskim sporazumima, zatim regulatornim okvirima i dokumentima iz 2020. i 2021. godine od strane internacionalnih bankarskih agencija i drugih finansijskih institucija u zemljama Jugoistočne Evrope kao i usklađivanje sa domaćim zakonima. Analizom Bazelskih sporazuma I, II i III, kao i Dodd-Frankovog zakona u SAD dobili smo odgovore na pitanja: koliko je bila uspješna (ili neuspješna) regulativa prije globalne finansijske krize 2007-09, zatim ponašanje internacionalnih banaka u doba krize, te koje su mjere i proširenja Bazelskih sporazuma I i II, te Bazela III donešene kao regulatorni odgovor na finansijsku krizu. Zatim, da li je implementacija Bazela III na globalnom nivou obezbijedila stabilnost i sigurnost na finansijskom tržištu i koliko se države Jugoistočne Evrope pridržavaju tih smjernica i pravila i da li su odnosne zakone uskladili sa istim. Analizom zvaničnih izvještaja izdatih od strane nadležnih institucija prikazana je ekonomska situacija u 2020. godini u zemljama EU i SAD u doba pandemije korona virusa COVID-19, nastanak nove ekonomske krize, kao i načine da se ta kriza ublaži preporukama i smjernicama, koje su date zemljama u cilju pomoći privredi i pokušaju da se održi finansijska stabilnost u oblasti internacionalnog bankarstva.

Ključne riječi: sistem prudencione regulacije i supervizije, internacionalno bankarstvo, bankarski konglomerati, Bazelski sporazumi, sigurnost finansijskog tržišta, globalna finansijska kriza, Jugoistočna Evropa, bankarski regulatorni režimi, kriza uslovljena pandemijom korona virusa COVID-19.