OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Adel Grahić, bach-inž.rudarstva


UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET
Univerzitetska br.2
Tuzla, 22.1.2021. god.

O B J A V L J U J E

Adel Grahić, bach-inž.rudarstva za bušotinsku eksploataciju javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Kontrola proizvodnih kapaciteta kolskom vagom na PK „Vrtlište“, dana 25.01.2021. godine , sa početkom u 12 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli,

pred komisijom u sastavu:

  1. Dr.sc. Muhidin Brčaninović, docent, uža naučna oblast ‘Površinska eksploatacija mineralnih sirovina, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. Dr.sc. Tihomir Knežiček, redovni profesor, uža naučna oblast ‘Površinska eksploatacija mineralnih sirovina’, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
  3. Dr.sci. Adila Nurić, redovni profesor uža naučna oblast ‘Geoprostorne informacije inženjerska grafika i numeričko modeliranje’, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član


Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

Završni magistarski rad kandidata Adela Grahića, bachelor-inženjera rudarstva za bušotinsku eksploataciju, pod naslovom „Kontrola proizvodnih kapaciteta kolskom vagom na PK “Vrtlište““. Istraživanja izvedena u predmetnom magistarskom radu aplikativnog su tipa, vezana za konkretan lokalitet i opremu kojom se izvode radni procesi. Rad je urađen sa ciljem definisanja proizvodnih kapaciteta na kopu uglja na PK ”Vrtlište” kod Kaknja i utvrđivanja eventualnih potreba za nabavkom novih tehnoloških jedinica. Cilj je i da se istraživačkim pristupom utvrdi efikasnost kontrole proizvodnih kapaciteta kolskom vagom, kao i optimizacija izbora kolske vage za što preciznija i tačnija vaganja. U 8 poglavlja rada obrađene su teme koje tretiraju objekat istraživanja tj. PK “Vrtlište“ i način eksploatacije i transport uglja, kao i historijat vaga i vaganja u svijetu, kao i oblasti primjene vaga. Obrađen je način vaganja uglja na PK ”Vrtlište”, a posebnost rada je analiza podatka o savremenim tehnologijama koje se koriste na kolskim vagama i uređajima za vaganje na savremenim rudnicima u BiH i u svijetu. Specifičnosti, tehničke karakteristike i moguća unapređenja korištenja kolske vage na PK „Vrtilište“ poseban su doprinos predmetnom istraživanju. Obrađene su željeznička kolska vaga tipa MJ100/L115 i cestovna mosna vaga tipa 3590E, njihov način rada i prateći softveri kojim se kontroliše rad vage, elektronički sklopovi i izlazni rezultati tj. listing vaganja koji daje uvid u proizvodnju uglja. U radu je prezentovan način kontrole proizvodnih kapaciteta kolskom vagom na PK “Vrtlište“, kao i karakteristike vagarskih listova.