OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Adin Bektić, bach. oec.

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET


OBJAVLJUJE

Kandidat Adin Bektić, bach. oec. javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom “Upravljanje rizicima i osiguranje u jedinicama lokalne samouprave”, dana 12.04.2023. godine u 11,00 sati na Ekonomskom fakultetu u Tuzli pred Komisijom za odbranu završnog magistarskog rada u sastavu:

  1. Dr.sci. Sejfudin Zahirović, redovni profesor/predsjednik, uža naučna oblast „Teorija odlučivanja“ (Kvantitativna ekonomija) Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
  2. Dr. sci. Safet Kozarević, redovni profesor, mentor/ član, uža naučna oblast „Kvantitativna ekonomija”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
  3. Dr. sci. Jasmina Okičić Džindo, redovni profesor/član uža naučna oblast „Kvantitativna ekonomija”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli.

 

REZIME RADA


Predmet istraživanja u ovom radu je utvrđivanje adekvatnosti postojećih procedura vezanih za upravljanje rizicima i osiguranje u jedinicama lokalne samouprave, odnosno gradskim/općinskim upravama. Istraživanje je pokazalo da postojeće procedure vezane za upravljanje rizicima i osiguranje u gradskim/općinskim upravama u Bosni i Hercegovini nisu prilagođene rizicima kojima su izložene, te da postoje mogućnosti za unapređenje istih. Rezultati istraživanja pokazuju da je jedan od glavnih problema upravo to što većina jedinica lokalnih samouprava zapravo i nema strategiju upravljanja rizicima, te uz to pridaju mali značaj upravljanju rizicima. Empirijsko istraživanje je provedeno na području cijele Bosne i Hercegovine, a primarni podaci su prikupljeni primjenom tehnike anketiranja, tj. upotrebom anketnog upitnika kao instrumenta istraživanja. Prikupljeni podaci su prezentovani grafički i tabelarno, a njihova obrada je izvršena pomoću MS Excel i IBM SPSS (Statistical Package for Social Science). Prilikom analize rezultata anketiranja, korištene su metode deskriptivne i inferencijalne statistike. U konačnici, na osnovu rezultata provedenog empirijskog istraživanja potvrđena je centralna istraživačka hipoteza: „Postojeće procedure vezane za upravljanje rizicima i osiguranje u jedinicama lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini nisu prilagođene rizicima kojima su izložene ove institucije“.

Ključne riječi: upravljanje rizicima, osiguranje, jedinice lokalne samouprave, gradske i općinske uprave, strategije upravljanja rizicima, registar rizika.