OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Adina Ćosić, bachelor inženjerstva zaštite okoline

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
Tuzla, 17.09.2021. godine

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet

 

OBJAVLJUJE

 

Adina Ćosić, bachelor inženjerstva zaštite okoline će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: “Analiza kondicioniranje mulja sa prečistača otpadnih voda dodatkom lokalno dostupnih otpadnih materijala“ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 29.09.2021. godine u 11:00 sati, pred Komisijom u sastavu:

 

 1. dr.sci. Zoran Iličković, redovni profesor
  uža naučna oblast „Hemijska tehnologija“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,predsjednik
 2. dr.sci. Franc Andrejaš, vanredni profesor
  uža naučna oblast „Inženjerstvo zaštite okoline“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član
 3. dr.sci. Vedran Stuhli, docent
  uža naučna oblast „Inženjerstvo zaštite okoline“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član.


Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.


REZIME RADA


Iako su tehnologije prečišćavanja otpadnih voda danas dobro razvijene, problem zbrinjavanja glavnog nusproizvoda – otpadnog mulja – još uvijek nije adekvatno riješen. Osnovnu prepreku zadovoljavajućem zbrinjanvanju mulja predstavlja visok udio vlage. Za odvodnjavanje mulja uglavnom se koriste komercijalni flokulanti-koagulanti. Budući da je cijena ovih hemijskih poboljšivača visoka, potrebno je raditi na pronalaženju ekonomičnijih alternativnih poboljšivača.
U ovom radu izvršeno je kondicioniranje otpadnog mulja dodatkom lokalno dostupnih otpadnih materija u svrhu ispitivanja mogućnosti djelimične zamjene komercijalnih flokulanata-koagulanata ekonomičnijim poboljšivačima. Analizom rezultata dobivenih različitim metodama kondicioniranja zabilježen je potencijal primjene pšenične slame u tretiranju otpadnog mulja.
Dodavanjem NaCl i pšenične slame kao poboljšivača potiže se efikasnije odvodnjavanje mulja u odnosu na samostalno kondicioniranje flokulantom.
Ključne riječi: otpadni mulj, flokulant, poboljšivač, NaCl, pšenična slama, odvodnjavanje, udio vlage, filtracija, specifični otpor filtraciji