OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Adis Mehurić, bach. oec.

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET

 

OBJAVLJUJE

 

Kandidat Adis Mehurić, bach. oec. javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom „Model klasifikacije dionica u uslovima nerazvijenog tržišta kapitala““ dana 16.09.2021. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli pred Komisijom za odbranu završnog magistarskog rada u sastavu:

  1. Dr. sci. Sejfudin Zahirović, redovni profesor, predsjednik, uža naučna oblast „Teorija odlučivanja“(Kvantitativna ekonomija) Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli;predsjednik
  2. Dr. sci. Jasmina Okičić, vanredni profesor, mentor/član, uža naučna oblast „Kvantitativna ekonomija”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
  3. Dr. sci. Emira Kozarević, redovni profesor, član uža naučna oblast „Finansije, i finanijska politika”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli.

 

REZIME RADA


Predmet istraživanja ovog rada odnosi se na klasifikaciju dionica u uslovima nerazvijenog tržišta kapitala. Dionice se, s obzirom na različite kriterije, generalno mogu klasifikovati na prvorazredne i drugorazredne. Sadržaj predmeta istraživanja operacionaliziran je putem faktora koji determinišu klasifikaciju dionica, odnosno putem tržišnih i fundamentalnih pokazatelja. Cilj istraživanja je da se razvije i testira model za klasifikaciju dionica koje kotiraju na nerazvijenom tržištu kapitala. Uvažavajući predmet istraživanja, istraživanje je potvrdilo da tržišne i fundamentalne varijable doprinose šansi da dionica koja kotira na nerazvijenom tržištu kapitala bude klasifikovana kao prvorazredna. Rad, pored uvoda i zaključka, sadrži tri dijela. U prvom dijelu opisuje se teorijski okvir istraživanja i pregled literature. Drugi dio sadrži metodologiju istraživanja, dok treći dio sadrži rezultate istraživanja i diskusiju rezultata.
Ključne riječi: model klasifikacije, prvorazredne dionice, nerazvijeno tržište kapitala.