OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Adisa Hasanbašić, bachelor ing.hem.tehn.

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
Tuzla, 01.02.2022. godine

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet

OBJAVLJUJE

Adisa Hasanbašić, bachelor ing.hem.tehn. će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: “Optimizacija uklanjanja Pb(II) iona kompleksiranjem sa kruna eterima u organskim rastvaračima“ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 25.02.2022. godine u 11:00 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. dr.sci. Mersiha Suljkanović, vanredni profesor
  uža naučna oblast „Analitička hemija“
  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli,predsjednik
 2. dr.sci. Jasmin Suljagić, vanredni profesor
  uža naučna oblast „Organska hemija“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član
 3. dr.sci. Zahida Ademović, vanredni profesor
  nastavni predmet „Organska hemija“
  Tehnološki fakultet fakultet Univerziteta u Tuzli,član.


Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

 


REZIME RADA

 

Toksičnost olova kao najrasprostranjenijeg teškog metala u prisodi i dalje predstavlja ekološki izazov. Obzirom da ioni teških metala nisu biorazfradivi, mogu se akumulirati u prehrambeni lanac i kao takvi ostati neograničeno dugo u tlu. Naučnici pokušavaju još uvijek pronaći najefikasniji i najjeftiniji način za sigurno uklanjanje teških metala iz okoline. Uklanjanje Pb(II) iona iz prirode posljkednjih godina je poprimilo veći značaj zbog nedostatka prirodnih resursa i zbog sve većeg zagađenja okoliša.
U ovom radu su ispitivani različiti parametri kako bi se optimizirali uslovi za selektivnu ekstrakciju, te ispitala efikasnost uklanjanja Pb(II) iona. Faktori koji utiču na selektivnu ekstrakciju Pb(II) iona su: vrsta organskog rastvarača i njegova zapremina, vrsta korištenog liganda, koncentracija kontra iona izvronog rastvora, pH vrijednost rastvora te vrijeme ekstrakcije. U radu je ispitan i uticaj različitih organskih rastavarača na ekstrakciju olova iz vodenih rastvora, kao što su: hloroform, dihlormetan i 1,2-dihloretan, dok su kao ligandi za kompleksiranje korišteni različiti kruna eteri: 18-kruna-6, dicikloheksano 18-kruna-6, benzo 18-kruna-6 i dibenzo 18-kruna-6.
Cilj ovog rada je ispitati i odrediti najbolje uslove za ukljanjanje Pb(II) iona iz pripremljenih „model“ sistema, što će omogućiti u konačnici uklanjanje i iz realnih uzoraka. Ispitane su i interakcije između različitih vrsta organskih rastavarača i makrocikličnih liganada sa Pb(II) ionima. Urađene su analize prema kojima se može zaključiti koji će rastavarač imati veći afinitet za privlačenje Pb(II) iona i njegovo kompleksiranje sa odgovarajućim kruna eterom kao ligandom, te ih tako ukloniti iz sistema. Rezultati su pokazali značajnu ovisnot efikasnosti ekstrakcije od zapremine rastvarača kao i uticaj samog tipa rastavarača, te uticaj različitih vrsta liganada na efikasnost, odnosno količinu ekstrahovanih Pb(II) iona.
Ključne riječi: Pb(II) ioni, mikrociklični ligandi, organski rastvarači, ekstrakcija