OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Adisa Mujezinović, profesor historije i geografije

UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Tuzla, 14.10.2021. godina

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat Univerziteta

 


O B J A V L J U J EAdisa Mujezinović, profesor historije i geografije javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Prirodni turistički potencijali slivnog područja rijeke Une kao faktor međuregionalne i prekogranične saradnje Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske „ u subotu 23.10.2021. godine u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 8 sati i 30 minuta pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sc. Jovan Plavša, redovni profesor, za užu naučnu oblast „Regionalna geografija“, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu, predsjednik
  2. Dr.sc. Fadila Kudumović-Dostović, docent za užu naučnu oblast „Regionalna geografija“, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli, mentor i član
  3. Dr.sc. Alen Lepirica, docent za užu naučnu oblast „Fizička geografija“, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Za zamjenika jednog od članova Komisije imenuje se dr.sc Milka Bubalo-Živković, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Regionalna geografija“ Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.


Pristup javnosti je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

 

REZIME RADA

Slivno područje rijeke Une obiluje prirodnim potencijalima za razvoj turizma. Ovo pogranično područje ima velike mogućnosti za razvoj turizma na vodi, sportsko-rekreativnog, banjsko-lječilišnog, planinskog, ruralnog te ekoturizma. Osnovni faktor koji je uticao na postojanje ovih resursa je heterogena fizičko-geografska struktura istraživanog područja. Ovo područje, zahvaljujući bogatim prirodnim potencijalima za razvoj turizma, jedan je od ključnih faktora povezivanja i prekogranične saradnje Bosne i Hercegovine i Hrvatske, kao i područje od posebnog ekonomskog značaja za obje države.
U ovom radu predstavljeni su turistički potencijali slivnog područja rijeke Une. To je pogranično područje Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine koje se odlikuje velikim mogućnostima razvoja turizma na vodi, sportsko-rekreativnog te banjsko-lječilišnog turizma.
U radu je izvršena detaljna analiza fizičko-geografskih karakteristika slivnog područja rijeke Une, kao osnovnih faktora za razvoj turizma na ovom području. Prema tome, analizirani su osnovni prirodni turistički resursi, te je izvršena njihova inventarizacija, kao i mogućnosti buduće saradnje i vrednovanje prirodnih potencijala za razvoj turizma Bosne i Hercegovine.
Istraživanjem su obuhvaćene geološka građa, geomorfološke, klimatske, hidrografske, pedološke te biogeografske specifičnosti područja koje su značajne sa aspekta turističkog vrednovanja kako za Bosnu i Hercegovinu tako i za Republiku Hrvatsku. Posebna pažnja u radu je posvećena utvrđivanju daljih mogućnosti zaštite i vrednovanja prirodnih potencijala za razvoj turizma istraživanog pograničnog područja, prvenstveno preko IPA fondova Europske Unije.

Ključne riječi: prirodni turistički potencijali, turizam, prekogranična saradnja, Una, Nacionalni park Una, Nacionalni park Plitvička jezera, Bosna i Hercegovina, Hrvatska.