OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Admir Mustafić

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET

 

O B A V I J E S T

 

Admir Mustafić,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivomMedijacija socijalnih radnika u porodicama nestalih osoba na području Tuzlanskog kantona”. Javna odbrana završnog magistarskog rada obavit će se 25.05.2022. u 12:00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sc. Hariz Šarić, redovni profesor izabran na užu naučnu oblast „Socijalni rad i socijalna politika” na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
  2. Dr.sc. Nijaz Karić, redovni profesor izabran na užu naučnu oblast „Socijalni rad i socijalna politika” na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
  3. Dr.sc. Asim Pandžić, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Socijalni rad i socijalna politika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Rezervni član Komisije: dr. sc. Erna Lučić, vanredni  profesor izabrana za užu naučnu oblast „Socijalni rad i socijalna politika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

 

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

 

REZIME RADA

 

Magistarski rad na temu „Medijacija socijalnih radnika u porodicama nestalih osoba na području Tuzlanskog kantona“ imao je za cilj ispitati i utvrditi koliko socijalni radnici koriste porodičnu medijaciju u socijalnom radu s porodicama nestalih i koliko socijalni rad, zasnovan na principima porodične medijacije, doprinosi aktiviranju porodičnih resursa i resursa socijalne mreže u prevladavanju svakodnevnih životnih problema i rješavanju sukoba unutar porodica nestalih.Empirijski dio istraživanja je proveden na području Tuzlanskog kantona, u vremenskom periodu od početka marta 2020. godine do kraja juna 2021. godine. Od  opće naučnih metoda korištene su komparativna i statistička metoda, a od metoda prikupljanja podataka primjenjene su  metoda ispitivanja i metoda analize sadržaja. U procesu istraživanja su korištene i tehnika istraživanja, kao što su intervju i upitnik. Iskazivanje rezultata istraživanja je vršeno numerički, u vidu tabela i grafikona. Za izračunavanje statističkih podataka korišten je program SPSS 16.0. Uzorak istraživanja se sastojao od dvije grupe ispitanika. Prva grupa od 80 ispitanika su nosioci domaćinstava iz porodica nestalih, a drugu grupu ispitanika činili su socijalni radnici koji rade u centrima za socijalni rad na poslovima porodične i dječije zaštite u opštinama Tuzlanskog kantona.

          Analiza rezultata istraživanja potvrđuje da su prisutni sukobi u porodicama nestalih i da se nepovoljno odražavaju na funkcionalnost porodice. Sukobi se najčešće vezuju za: materijalnu situaciju u porodici, odgoj i obrazovanje djece, nezaposlenost članova porodice, uslove i mjesto stanovanja, definisanje i ostvarivanje ciljeva porodice, ostvarivanje prava i sloboda članova porodice, sukobi koji se vezuju za tradiciju i običaje, način korištenja slobodnog vremena članova porodice i podjelu poslova u porodici. Najčešća pomoć u rješavanju sukoba u porodicama nestalih pružena je od strane članova primarne socijalne mreže, odnosno članova porodice i rodbine. Samo 13%  ispitanika  je odgovorilo da su njihove međusobne sukobe u porodici rješavali predstavnici ustanova socijalne zaštite, odnosno socijalni radnici kao medijatori. Time se potvrđujeda socijalni radnici, u socijalnom radu sa porodicama nestalih, rijetko koriste medijaciju i ako su u ovim porodicama zastupljene različite vrste disfunkcionalnosti u porodičnim odnosima koje pripadaju područjima porodične medijacije.Uprofesionalnoj praksi socijalnog rada,u radu centara za socijalni rad na području Tuzlanskog kantona, mali broj socijalnih radnika ima profesionalna iskustva u socijalnom radu s porodicama nestalih i posjeduje specifična stručno-metodička znanja i vještine potrebne za primjenu medijacije u porodicama nestalih osoba. Zbog toga rezultati istraživanja predstavljaju polaznu osnovu za izradu i realizaciju programa edukacije socijalnih radnika i drugih stručnih radnika o stručno-metodičkim aspektima primjene i prednostima porodične medijacije. Na osnovu rezultata istraživanja može se zaključiti da je medijacija u socijalnom radu sa porodicama nestalih osoba provodiva i da ima potrebe za razvojem porodične medijacije u Bosni i Hercegovini.