OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Admir Selesković, dipl.pravnik


UNIVERZITET U TUZLI
PRAVNI FAKULTET


O B J A V L J U J E

 

Kandidat Admir Selesković, dipl.pravnik, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom “Javna uprava Bosne i Hercegovine u kontekstu evropskih integracija”, dana 18.04.2022. godine sa početkom u 15,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

 1.  Dr.sci. Edin Djedović, docent – predsjednik
  (Uža naučna oblast „Upravno-pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli),
 2.  Dr.sci. Edina Šehrić, docent – mentor i član
  (Uža naučna oblast „Upravno-pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli) i
 3. Dr.sci. Dženeta Omerdić, vanredni profesor – član
  (Uža naučna oblast „Državno i međunarodno javno pravo“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli)
  • Dr.sci. Edin Mutapčić, redovni profesor – zamjenski član
  (Uža naučna oblast „Komparativna pravna historija i komparativno pravo“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli)

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.
Pristup javnosti je slobodan.

 

REZIME RADA

 

Bosna i Hercegovina kao potpisnica Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji, obavezala se na saradnju u unaprijeđenju razvoja učinkovite i odgovorne javne uprave. Reforma javne uprave jedan je od glavnih stubova procesa pridruživanja Evropskoj uniji, uz vladavinu prava i ekonomsko upravljanje, a članstvo u Uniji temeljni je vanjskopolitički i strateški cilj Bosne i Hercegovine. U tome se upravo i ogleda značaj reforme javne uprave. Ona je, prije svega, neophodna radi uspostavljanja određenih zajedničkih evropskih načela i standarda koji će osigurati da javna uprava svoju ulogu vrši zakonito, efikasno i transparentno. Istovremeno, ona doprinosi razvoju zemlje i njenom ekonomskom prosperitetu, ali i razvoju društva uopće. Imajući u vidu složenost upravnog sistema Bosne i Hercegovine i trenutnu, vjerovatno i najveću poslijeratnu društvenu, političku i ekonomsku krizu, može se reći da je za Bosnu i Hercegovinu reforma javne uprave jedan od najvažnijih i svakako najtežih izazova u procesu evropskih integracija. Ovo posebno iz razloga što se Bosna i Hercegovina, nakon više od petnaest godina od usvajanja prve Strategije reforme javne uprave, još uvijek nalazi u ranoj fazi pripremljenosti za evropske integracije, daleko od ostalih zemalja Zapadnog Balkana, koje u većoj ili manjoj mjeri napreduju u ovom procesu.

Ključne riječi: javna uprava, Evropski upravni prostor, reforma javne uprave, acquis communautaire, Evropska unija, evropske integracije