OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Admir Užičanin, bachelor inž. el.

UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE
Franjevačka br.2
Tuzla


O B J A V L J U J E


Admir Užičanin, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Uticaj aktivnih filtera na kvalitet električne energije“, dana 22. 10. 2021. godine sa početkom u 15,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

 1.  Dr. sci. Amir Tokić, redovni profesor – predsjednik
  Uža naučna oblast Elektroenergetske mreže i sistemi
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 2. Dr. sci. Suad Halilčević, redovni profesor – mentor i član
  Uža naučna oblast oblast Elektroenergetske mreže i sistemi
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 3. Dr. sci. Nedžmija Demirović, vanredni profesor – član
  Uža naučna oblast oblast Elektroenergetske mreže i sistemi
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

Zamjenski član Komisije dr. sci. Izudin Softić, docent, uža naučna oblast oblast Elektroenergetske mreže i sistemi, Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA

U ovom radu opisana je i analizirana kvaliteta električne energije u jednom realnom industrijskom pogonu. Iznesena su osnovna znanja o kvalitetu električne energije i definisane su osnovne veličine i granične vrijednosti u skladu sa standardom BAS EN 50160. Provedena je analiza kvaliteta električne energije na postrojenju za prečiščavanje otpadnih voda na kojem su ugrađeni aktivni filteri za poboljšanje kvaliteta električne energije. Kod nas se ovoj problematici ne daje velika pažnja, a u realnosti za praćenjem parametara kvaliteta električne energije i za njegovo povećanje postoji velika potreba. Ovim radom želi se ukazati na razloge potrebe povećanja nivoa kvaliteta električne energije i na koristi koje elektrodistribucija i korisnici električne energije imaju.
Važniji dio ovog istraživanja jeste da se analizira uticaj rada aktivnih filera na parametre kvaliteta električne energije, sa posebnim akcentom na faktor harmonijskog izobličenja napona THD i strukturu viših harmonika napona. Jedan od ciljeva rada jeste da se pokaže rad sa instrumentom DRANETZ HDPQ za snimanje kvaliteta električne energije i rad u licenciranom programu za analizu kvaliteta električne energije DranView.