OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Admira Mahmutović, bach. oec.

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET

 

OBJAVLJUJE

 

Kandidat Admira Mahmutović, bach. oec. javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom „Istraživanje nivoa razvijenosti individualnih ključnih kompentencija za upravljanje projektima kod zaposlenika u vladinim i nevladinim organizacijama“ dana 28.09.2021. godine u 13,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli pred Komisijom za odbranu završnog magistarskog rada u sastavu:

  1. Dr. sci. Bahrija Umihanić, redovni profesor, predsjednik, uža naučna oblast „Menadžment i upravljanje” Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
  2. Dr. sci. Sabina Đonlagić Alibegović, vanredni profesor, mentor/član, uža naučna oblast „Menadžment i upravljanje”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
  3. Dr. sci. Selma Smajlović, docent, član uža naučna oblast „Menadžment i upravljanje”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli;

 

REZIME RADA


Predmetno istraživanje se temelji na nivou razvijenosti individualnih ključnih kompetencija iz područja projektnog menadžmenta u vladinom i nevladinom sektoru u BiH. Projektni menadžment danas predstavlja važno sredstvo modernog menadžmenta i relativno je mlado područje u BiH. Tema je zanimljiva jer se uspješnost poslovanja svih organizacija, uspješnost provođenja projektnih ideja, kako vladinih tako i nevladinih, rijetko dovodi u vezu sa ljudskim kompetencijama i razvijenošću njihovih vještina za upravljanje istim. Prema Međunarodnoj asocijaciji za projektni menadžment (engl. International Project Management Associtation- IPMA) tri su glavna područja kompetencija i to: kompetencije koje se odnose na ljude, kompetencije koje se odnose na praksu i kompetencije koje se odnose na perspektivu. Istražujući ovu temu sa namjerom sačinjavanja pregleda dosadašnjih istraživanja iz ovog područja u Bosni i Hercegovini, može se zaključiti da područje projektnog menadžmenta nije empirijski dovoljno istraženo područje. Iz ove činjenice proizilazi i teorijsko i praktično opravdanje, odnosno potreba za realizacijom takvog istraživanja iz ove oblasti. Opći cilj istraživanja je da se na osnovu primarnih podataka, odnosno iz provedenog anketnog istraživanja, ustanovi nivo razvijenosti ključnih individualnih kompetencija upravljanja projektima kod zaposlenika u vladinom i nevladinom sektoru u BiH.Dobijenim rezultatima istraživanja dokazalo se da se sve pomoće hipoteze odbacuju, jer ne postoji potpuna povezanost između navedenih pojava. Istraživanjem je također potvrđeno i da su ispitanici veoma visoko ocjenjivali vlastita znanja i vještine, te time dolazimo do zaključka da su individualne ključne kompetencije za upravljanje projektima kod zaposlenih u vladinom i nevladinom sektoru izuzetno razvijene. Prethodno iznesenim rezultatima istraživanja potvrđujemo da centralna istraživačka hipoteza nije potvrđena, te da se ista odbacuje.
Ključne riječi: projekt, projektni menadžment, individualne ključne kompetencije