OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Adnan Hadžihasanović, dipl.ing.tehnologije

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet

OBJAVLJUJE

Adnan Hadžihasanović, dipl.ing.tehnologije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: “Modeliranje, simulacija i optimizacija šaržne destilacije „ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 22.09.2021. godine u 11:00 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. dr.sci. Gordan Avdić, vanredni profesor
  uža naučna oblast „Hemijsko inženjerstvo“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,predsjednik
 2. dr.sci. Muhamed Bijedić, redovni profesor
  uža naučna oblast „Hemijsko inženjerstvo“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član
 3. dr.sci. Sabina Begić, vanredni profesor
  uža naučna oblast „Hemijska tehnologija“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član.


Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.


REZIME RADA

Prezentirani su dinamički modeli procesa šaržne rektifikacije različitog stepena elaboracije, i to: rigorozni model, polurigorozni model, implicitni shortcut model i eksplicitni shortcut model. Opisani su sljedeći postupci za simulaciju procesa na bazi ovih modela: metoda rigorozne integracije za rigorozni model, metoda brzog rješenja za rigorozni i polurigorozni model, FUG metoda za implicitni shortcut model i metoda faktora normalizacije za eksplicitni shortcut model. Predstavljena je metoda za dinamičku optimizaciju, poznata kao princip maksimuma od Pontryagina. Metoda je primjenjena na proces šaržne rektifikacije binarnih smjesa, sa ciljem rješavanja problema minimalnog vremena procesa (za zadatu količinu destilata željenog sastava) odnosno maksimalne količine destilata željenog sastava (za zadato vrijeme procesa). Nađeni su optimalni profili omjera refluksa za sedam različitih separacionih zadataka, na bazi polurigoroznog modela i eksplicitnog shortcut modela. Dobijeni rezultati za količinu destilata upoređeni su sa odgovarajućim rezultatima koji se dobiju pri režimima rada sa konstantnim omjerom refluksa i konstantnim sastavom destilata, kao i sa rezultatima drugih autora. Dati su algoritmi proračuna za sva tri režima rada, korištenjem polurigoroznog modela i eksplicitnog shortcut modela. Računarska implementacija algoritama izvedena je u programskom jeziku FORTRAN. Za iterativno računanje varijabli korištena je Müllerova metoda. Numerička integracija je provedena eksplicitnom Eulerovom metodom sa fiksnom veličinom koraka. Za numeričku interpolaciju i derivaciju korišten je kubni splajn.

Ključne riječi: šaržna rektifikacija, matematičko modeliranje, dinamička optimizacija, princip maksimuma