OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Adnan Kamenjašević, dipl. inžinjer medicinske radiologije

UNIVERZITET U TUZLI

MEDICINSKI FAKULTET

Univerzitetska 1

Tuzla

O B J A V L J U J E

Kandidat Adnan Kamenjašević, dipl. inžinjer medicinske radiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Zadovoljstvo pacijenata kvalitetom radioloških usluga u Domu zdravlja Brčko za vrijeme pandemije COVID-19“ dana 05.07.2022. godine sa početkom u 15,00 sati u Amfiteatru 2 Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. med. sci. Svjetlana Mujagić, vanredni profesor za nastavni predmet „Radiologija i nuklearna medicina“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. Dr. med. sci. Nihad Mešanović, docent za nastavni predmet „Radiologija i nuklearna medicina“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, mentor, član
  3. Dr. med. sci. Mirela Delibegović, docent za nastavni predmet „Radiologija i nuklearna medicina“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član

Zamjenski član Komisije dr.med.sci. Alma Efendić, vanredni profesor za nastavni predmet „Radiologija i nuklearna medicina“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.

Pristup javnosti je slobodan.

Rezime

Zadovoljstvo pružanja radiološke zdravstvene njege značajno doprinosi poboljšanju i kvalitetu zdravstvene njege u zdravstvenim ustanovama, u vanrednim situacijama kakvim se opisuje virusno oboljenje SARS-CoV-2 infekcije, gdje vladaju posebni uslovi ophođenja prema pacijentima. Vrlo često može doći do problema prilikom komunikacije ili u samom razumijevanju pacijenata sa zdravstvenim radnicima. Osnovni cilj istraživanja je utvrditi zadovoljstvo pacijenata s pruženom uslugom na odjelu radiološke dijagnostike, kao i ispitati odnos zdravstvenih radnika, inžinjera medicinske radiologije, prema pacijentima pozitivnim na COVID-19, a samim tim i izvršiti mjerenje zadovoljstva pacijenata pruženim uslugama od strane inžinjera medicinske radiologije.

Istraživanje je provedeno u Javnoj zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja Brčko distrikt, u Dispanzeru za plućne bolesti i TBC (ATD). U istraživanju je sudjelovalo 700 (n=700) ispitanika.  Istraživanje je provedeno tokom maja, juna i jula 2020. godine. Istraživanje je provedeno koristeći anonimni anketni upitnik. Anketni upitnik sadržavao je 19 pitanja. Šest pitanja se odnosilo na sociodemografske podatke ispitanika (dob, spol, stručna sprema, radni status, zdravstveno osiguranje), te 13 istraživačkih pitanja Lickerovog tipa (1- loše, 2 – dovoljan, 3 – dobar, 4 – vrlo dobar, 5 – odličan). U svrhu analize rada korištene su prilagođeni, standardizovani Laschingerov HASAHPS (Hospital Consumer Assessment of  Healthcare Providers and Systems) upitnik o zadovoljstvu pacijenata kvalitetom zdravstvene njege (Laschinger et al., 2005). Za statističku obradu podataka korišteni su Pearsonov test i test korelacije ANOVA.

Dobiveni rezultati su pokazali da su pacijenti kvalitet zdravstvene njege ocijenili vrlo dobrom ocjenom. Nešto nižu razinu zadovoljstva pacijenti su pokazali za medicinske sestre/tehničare u odnosu na inžinjere medicinske radiologije prilikom dolaska na snimanje i na pitanja da su zdravstveni radnici pružili im adekvatnu skrb.

Dobiveni rezultati mogu doprinijeti boljem razumijevanju pacijenata kao i unapređenju zdravstvenih sistema u vidu novih reformi zdravstva i rada na edukaciji zdravstvenih radnika prilikom odnosa s pacijentima u toku pružanja zdravstvene njege i rada prilikom snimanja u cilju postavljanja konačne dijagnoze i praćenja ishoda terapijskih učinaka.