OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Adnan Terzić, bach.inž.geologije

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET


O B J A V L J U J E


Adnan Terzić, bach.inž.geologije javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Hidrogeološki uslovi u zoni trase puta na dionici 2B Sarajevo –Foča“, dana 23.06.2023. godine, sa početkom u 11 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Izet Žigić, profesor emeritus
  uža naučna oblast „Hidrogeologija“
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
 2. Dr.sci. Dinka Pašić- Škripić, redovni profesor
  uža naučna oblast „Hidrogeologija“
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
 3. Dr.sci. Zijad Ferhatbegović, vanredni profesor,
  uža naučna oblast „Regionalna geologija“
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.


REZIME RADA


Predviđena trasa puta Sarajevo-Foča, koja će prolaziti kroz FBiH i RS, najvećim dijelom se pruža ravničarskim reljefom prateći riječnu terasu rijeke Željeznice, na čijem terenu su izdvojene propusne, slabopropusne i vodonepropusne stijene. Detaljna hdrogeološka istraživanja imaju za cilj da obuhvate istražno područje predviđene trase puta na dionici Sarajevo-Foča, kroz izvedbu hidrogeološkog kartiranja terena, istražnog bušenja i uzorkovanja, ugradnje pijezometarske konstrukcije, mjerenja nivoa podzemnih voda, te procjene rizika zagađenja podzemnih i površinskih voda sa monitoringom izvedenih radova. Trasa puta koja prolazi kroz FBiH, se najvećim dijelom pruža dolinom rijeka Željeznice i Dobrinje, u ukupnoj dužini 9.550 metara dužnih i pripada zoni unutrašnjih Dinarida Bosne i Hercegovine. Trasa puta koja prolazi kroz RS, se takođe pruža dolinama rijeka Željeznice i Dobrinje, u ukupnoj dužini 58.170 metara dužnih. Utvrđeno je prisustvo vodonosnika otkrivenog tipa u stijenama međuzrnske poroznosti debljine do desetak metara, a nivo podzemnih voda je slobodan i relativno blizu površine terena. Procijenjen rizik zagađenja podzemnih i površinskih voda je visokog rizika, u dijelovima gdje se prostiru aluvijalne vodopropusne stijene međuzrnske poroznosti i stijene pukotinskokavernozne poroznosti. Unutar izdvojene zone rizika, neophodno je izvršiti rigorozne mjere zaštite i remedijacije voda sa kolovozne konstrukcije uz projektna rješenja koja uključuju zatvoreni sistem odvodnje uz prečišćavanje do nivoa propisane kvalitete, kao i uz odovodnju voda iz zona visokog rizika. Izvedenim hidrogeološkim, geološkim i inženjerskogeološkim istražnim radovima, koji podrazumijevaju kartiranja terena, terenske i laboratorijske analize, kao i kabinetsku obradu podataka, omogučit će sagledavanje karakteristika trase dionice puta na način brzog i efikasnog izvođenja projektinih rješenja uz finansijsku uštedu. Na osnovu hidrogeološke istraženosti terena na dionici puta Sarajevo-Foča, moguće je sagledati i analizirati neophodne hidrogeološke, hidrološke, geološke, inženjerskogeološke i druge osobenosti terena duž navedene dionice za potrebe projektovanja složenog linijskog građevinskog objekta, odnosno saobraćajnice. Hidrogeološki uslovi izgradnje trase se mogu smatrati relativno povoljnim, odnosno na terenu ne postoje prirodna ili ograničenja koja bi iz bilo kojeg razloga onemogućili gradnju dionice puta Sarajevo- Foča.