OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Ahmed Rustempašić, bach.- inž.geologije

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET
Univerzitetska br.2
Tuzla, 08.02.2022. god.

O B J A V L J U J E

Ahmed Rustempašić, bach.- inž.geologije javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Geološko-ekonomske karakteristike krovinskih glina sjeverozapadnog dijela bugojanskog basena“, dana 21.02.2022. godine, sa početkom u 11,00 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Neđo Đurić, redovni profesor
  uža naučna oblast Geologija i inžinjerska geologija,
  Građevinski fakultet u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu, predsjednik
 2. Dr.sci. Rejhana Dervišević, redovni profesor
  uža naučna oblast Geološko inženjerstvo
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
 3. Dr.sci. Elvir Babajić, vanredni profesor
  uža naučna oblast Mineralogija i petrologija
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA


U radu su prezentirani rezultati istraživanja glina Bugojanskog ugljonosnog basena sa različitih lokaliteta, u kojem se nalaze značajne, ali nedovoljno istražene rezerve glina. S obzirom na njihov sirovinski potencijal, gline nakon uglja predstavljaju najznačajniju mineralnu sirovinu Bugojanskog basena.
Na osnovu utvrđenih granica površinskog rasprostranjenja i rezultata istraživanja i ispitivanja u Bugojanskom ugljonosnom basenu, te dostignutim stepenom istraženosti kao i upotrebom za proizvodnju opekarskih proizvoda (crijep, cigla, blok) u basenu su indicirane značajne rezerve kvalitetnih opekarskih glina. Pri geološkom istraživanju Bugojanskog basena oprobavane su i gline i urađena odgovarajuća laboratorijska ispitivanja.
U radu su obrađene geološke karakteristike, opšte karakteristike prisutnih slojeva glina, kvalitativno-kvantitativne karakteristike, prostorna perspektivnost, mogući uslovi eksploatacije i valorizacije.
Ekonomski najznačajniji sedimenti u okviru srednjemiocenskih (3M2,3) i plio-kvartarnih (Pl,Q) sedimenata su gline koje po svojim kvalitativno-kvantitativnim osobinama predstavljaju dobru sirovinsku bazu u opekarskoj industriji.
S obzirom na veoma značajan sirovinski potencijal kao i mogućnost proširenja postojeće sirovinske baze, Bugojanski ugljonosni basen ima poseban značaj za perspektivni razvoj eksploatacije glina i njenu upotrebu u opekarskoj industriji.

 

Ključne riječi: Bugojanski ugljonosni basen, gline, geološke karakteristike, kvalitativno-kvantitativne karakteristike, prostorna perspektivnost, sirovinski potencijal