OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Aida Kadrić, bachelor. ing. el.

UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE
Franjevačka br.2
Tuzla


O B J A V L J U J E

Aida Kadrić, bachelor. ing. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Indikatori i metodologija utvrđivanja energetskog siromaštva“, dana 12. 01. 2021. godine sa početkom u 14,30 sati, u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

1.Dr. sci. Izudin Kapetanović, prof. emeritus, nastavni predmeti „Osnovi elektrotehnike“ i „Elektrotermija“, Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli-predsjednik
2.Dr. sci. Majda Tešanović, vanr. prof. na užoj naučnoj oblasti „Elektrotehnika i sistemi konverzije energije“, Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli- mentor i član
3. Dr. sci. Nerdina Mehinović, vanr. prof. na užoj naučnoj oblasti „Elektrotehnika i sistemi konverzije energije“, Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli-član

Zamjenski član Komisije dr. sci. Mensur Kasumović, vanr. prof. na užoj naučnoj oblasti Elektrotehnika i sistemi konverzije energije na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli.
Pristup javnosti je slobodan. Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA


Prema analizi Europske komisije iz 2016. godine procjenjuje se da 54 miliona Europljana pati od energetskog siromaštva. U istočnoj Europi, 37% stanovnika kažu da drže temperature u svojim kućama previše nisko kako bi uštedjeli novac. Energetsko siromaštvo u krajnjoj liniji ugrožava zdravlje ljudi i njihovu dobrobit. Zapanjujuće su činjenice da skoro 13 stanovnika od 100.000 godišnje umre zbog života u pretjerano hladnim kućama.
O energetskom siromaštvu u Bosni i Hercegovini (BiH) se malo zna. Da bi se sagledalo postojeće stanje vezano za problem energetskog siromaštva potrebno je poznavati, a prije svega prikupiti ključne informacije o stanju domaćinstava, njihovoj potrošnji električne i toplotne energije, vode i problemima oko plaćanja računa, o korištenju velikih i malih potrošača energije, upućenosti domaćinstva u energetsku efikasnost (EE) i slično.
Zadatak ovog istraživanja je razvoj metodologije za određivanje energetskog siromaštva. Za razvoj metodologije je potrebno koristiti iskustva iz dosadašnjih istraživanja provedenih u zemljama EU i zemljama u okruženju, pa i u Bosni i Hercegovini.
Cilj istraživanja je provesti detaljnu analizu različitih indikatora koji se mogu pripisati energetskom siromaštvu (dohodak, rashodi, potrošnja energije, dostupnost energetskih usluga, stanje objekta, zdravstveni i socijalni kriteriji) na državnom nivou.
Rad sadrži 7 poglavlja i pregled literature.
U prvom poglavlju napravljen je uvod u problematiku istraživanja. Definisan je problem energetskog siromaštva i predstavljena njegova kompleksnost.
U drugom poglavlju dat je detaljan pregled dosadašnjih istraživanja problematike energetskog siromaštva u svijetu, Evropi i BiH.
U trećem poglavlju su objašnjenje i analizirane metodologije za određivanje energetskog siromaštva. Posebna pažnja posvečena je indikatorima, njihovoj klasifikaciji i ulozi u razvoju metodologija za određivanje energetskog siromaštva.
U četvrtom poglavlju predstavljeni su matematički model za određivanje energetskog siromaštva zasnovani na različitim metrikama. Pokazane su metode za određivanje indeksa energetskog siromaštvu u svijetu i Evropi.
U petom poglavlju prezentovani su rezultati primjene različitih metoda za određivanje i analizu energetskog siromaštva. Analizirane su različite studije slučaja preovedene u EU. U šestom poglavlju date su preporuke i mjere za smanjenje energetskog siromaštva, kako u
Evropi, tako i u BiH.
Sedmo poglavlje se odnosi na zaključna razmatranja.