OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Aladin Varcaković, dipl.inž.sigurnosti i pomoći

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET


O B J A V L J U J E

Aladin Varcaković, dipl.inž.sigurnosti i pomoći javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Numeričko modeliranje i simulacija požarnog sektora u objektima visoke gradnje“, u petak 10.11.2023. godine, sa početkom u 14, 30 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Izudin Bajrektarević, vanredni profesor
  uža naučna oblast „Geoprostorne informacije, inženjerska garfika i numeričko modeliranje
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
 2. Dr.sci. Adila Nurić, redovni profesor
  uža naučna oblast „Geoprostorne informacije, inženjerska grafika i numeričko modeliranje
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
 3. Dr.sci. Edisa Nukić, vanredni profesor
  uža naučna oblast „Opšta sigurnost“
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA


Primjenom metoda inženjerstva pouzdanosti postignut je znatan napredak u razumijevanju ponašanja čeličnih konstrukcija pri požaru. Intenzivna istraživanja dovela su do razvoja brojnih metoda projektovanja koje daju dobra inženjerska rješenja za zgrade u požaru. To mogu biti jednostavnije elementarne metode ili napredne metode požarnog inženjerstva. Požarnim inženjerstvom, koji kombinuje inženjerstvo pouzdanosti s modeliranjem metodom konačnih elemenata, može se predvidjeti realno ponašanje konstrukcije pri požaru i na temelju toga odrediti mjere protupožarne zaštite.

Cilj ovoga rada je koristeći metodu konačnih elemenata i kompjutersku simulaciju dokazati efektivnost u procjeni požarne otpornosti elemenata konkstrukcije zgrade a konkretno na primjeru otpornosti protupožarnih vrata. Za tu namjenu korišteni su podaci sa objekta na kojemu su ugrađena protupožarna vrata definisanih karakteristika. Kako vrata posjeduju svoj certifikat svi rezultati proračuna će se moći usporediti sa onim datim u certifikatu izdatom od odgovarajuće laboratorije. Za potrebe simulacije koristiti će se opcije numeričkog modeliranja i proračunavanja termalne analize, čiji izlazni rezultati se potom koriste i za strukturnu analizu. Na taj način će se dobiti parametri raspodjele temperature na protupožarnim vratima i kontaktnom materijalu u slučaju razvoja požara, a potom i raspodjele deformacija i napona na istim, što će ukazivati na protupožanu otpornost korištene konstrukcije.

Kompjuterska simulacija sa numeričkim modeliranjem nudi niz prednosti kako u brzini davanja rezultata većeg broja varijanti modela simulacije tako i u tačnosti dobijenih rezultata nakon što se jednom kalibrira model. Također navedeni vid predviđanja dejstva požara može se primijeniti i na ostale elemente konstrukcije građevinskog objekta što može u značajnoj mjeri utjecati na donošenje odluka koje će preduprijediti negativne posljedice pojave eventualnog požara.