OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Aldijana Bešić

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET

 

O B A V I J E S T

 

Aldijana Bešić javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Odnos oragnizacijske pravednosti i angažiranosti nastavnika”. Javna odbrana završnog magistarskog rada obavit će se 18.10.2023. u 11:00  sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sc. Miroslav Gavrić, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Psihologija“  na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik Komisije,
  2. Dr.sc. Elvis Vardo, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Psihologija“  na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, mentor i član Komisije,
  3. Dr.sc. Tamara Efendić Spahić, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Psihologija“  na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član Komisije.

Rezervni član Komisije: dr. sc. Melisa Husarić, vanredni profesor a za užu naučnu oblast „Psihologija“, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

 

REZIME RADA

 

Organizacijska pravednost tradicionalno je istraživana na individualnoj razini. Međutim, sve češće se govori o klimi pravednosti, koja predstavlja zajednički doživljaj pravednosti članova tima. Uspješnost u radu utiče na sveopće zadovoljstvo zaposlenika, koje je u velikoj mjeri uvjetovano odnosom sa rukovoditeljima. Uloga rukovoditelja je potencijalno ključna u poticanju radne angažiranosti zaposlenika.

Nastojeći dati skroman doprinos ispitivanju datih konstrukata, ovaj rad se usmjerio na ispitivanje odnosa i međuzavisnosti dimenzija organizacijske klime pravednosti i angažiranosti u odgojno-obrazovnim ustanovama. Tačnije, nastojalo se utvrditi da li su, i u kojoj mjeri, dimenzije organizacijske klime pravednosti direktora prediktori angažiranosti nastavnika. Pažnju smo posvetili i utvrđivanju eventualnih razlika u percepciji organizacijske klime pravednosti s obzirom na spol, te utvrđivanju razlika u radnom angažmanu nastavnika različite dobi.

Uzorak je sačinjen od 156 nastavnika iz osnovnih škola s područja grada Gračanica, među kojima je 105 (67,3%) ispitanika ženskog spola, te 80 (51,3%) ispitanika starijih od 40 godina. Za prikupljanje podataka korištena su dva instrumenta: Upitnik organizacijske klime pravednosti i Utrechtova ljestvica radnog angažmana (UWES), koji su dostavljeni direktorima odabranih škola u printanoj formi, u drugoj polovini mjeseca decembra 2022. godine.

Utvrđeno je da sve tri dimenzije organizacijske klime pravednosti imaju statistički značajan doprinos angažiranosti nastavnika, pri čemu je, na prvom mjestu doprinos interakcijske, zatim proceduralne pa distributivne pravednosti. Pokazalo se da muški i ženski ispitanici imaju veoma sličnu percepciju organizacijske klime pravednosti direktora, te da postoji bolja percepcija organizacijske klime pravednosti nastavnika starije životne dobi u odnosu na percepciju organizacijske klime pravednosti nastavnika mlađe životne dobi. Suprotno očekivanjima, uočeno je da ne postoje statistički značajne razlike u radnom angažmanu kod ispitanika različite dobi.

Sumativni rezultati istraživanja nas dovode do zaključka da dimenzije organizacijske klime pravednosti direktora mogu biti korištene kao prediktori angažiranosti nastavnika.