OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Aleksandra Stipanović

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET

 

O B A V I J E S T

 

Aleksandra Stipanović javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Algoritmi za adaptivno filtriranje šuma sa digitalne slike“. Javna odbrana završnog magistarskog rada obavit će se 29.09.2021. godine u 10,30 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. dr. sci. Emir Skejić, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Računarstvo i informatika“ na Fakultetu elektrotehnike Univeziteta u Tuzli, predsjednik
  2. dr. sci. Amira Šerifović Trbalić, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Automatika i robotika“ na Fakultetu elektrotehnike Univeziteta u Tuzli, član
  3. dr. sci. Jakub Osmić, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Automatika i robotika“ na Fakultetu elektrotehnike Univeziteta u Tuzli, član

Rezervni član Komisije: dr. sc. Damir Demirović, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Računarstvo i informatika“ na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli.


Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.


REZIME RADA


U ovom radu su prezentovani šumovi kao glavni problem prilikom prijenosa slika i filteri koji se koriste za filtriranje istih s ciljem kvalitetne rekonstrukcije. Primijenjeni su adaptivni filteri s preciznijom mogućnošću prilagođavanja filtriranim slikama u odnosu na tradicionalne filtere. Filtriranje je izvedeno u prostornom i frekvencijskom domenu nad standardizovanim 8-bitnim slikama u programskom okruženju Matlab. Evaluacija različitih algoritama za adaptivno filtriranje digitalne slike je izvedena na osnovu PSNR te SSIM kriterija.