OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Alen Hasić, bach. oec.

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

Kandidat Alen Hasić, bach. oec. javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom “Uticaj poduzetničkog obrazovanja na poduzetničku namjeru studenata” dana 10.10.2022. godine u 12,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom za odbranu završnog magistarskog rada u sastavu:

  1. Dr. sci. Bahrija Umihanić, redovni profesor/predsjednik, uža naučna oblast „Menadžment i upravljanje“ Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
  2. Dr. sci. Sabina Đonlagić Alibegović, vanredni profesor, mentor/ član, uža naučna oblast „Menadžment i uptavljanje”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
  3. Dr sci. Senad Fazlović, redovni profesor/član uža naučna oblast „Kvantitativna ekonomija”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli.

 

REZIME RADA

 

U vremenu u kojem živimo možemo biti svjedoci svakodnevnom kreiranju novih poslovnih ideja i inovacija. Na osnovu tih ideja i inovacija pokreću se poslovne aktivnosti. Predmet istraživanja u radu je poduzetnička namjera kod studenata. U ovom radu nastojat će se opisati povezanost poduzetničke edukacije sa prepoznavanjem određene poslovne prilike. Stvaranje novih poslovnih vrijednosti te pokretanje i razvoj poslovnih aktivnosti usko je povezano sa poduzetništvom. Cilj istraživanja ovog rada odnosi se na istraživanje uticaja poduzetničkog obrazovanja na poslovne aktivnosti studenata nakon završetka fakultetskog obrazovanja, odnosno definisanje svih onih ključnih elemenata koji utiču na poduzetničke aktivnosti kod studenata. Prikupljanje potrebnih podataka vršit će se na osnovu anketnog upitnika koji će biti struktuiran u skladu sa potrebama istraživanja. U skladu sa definisanim predmetom i ciljem istraživanja u radu su primjenjene adekvatne metode analize: teorijske i empirijske, metoda analize i sinteze, metode indukcije i dedukcije, komparativna metoda, statistička metoda obrade podataka, metoda deskripcije i metoda posmatranja. Shodno svim ovim podacima koji će se analizirati te rezultatima tih analiza i istraživanja dolazimo do zaključka kako i na koji način poduzetnička edukacija razvija poduzetničku namjeru kod studenata.
Ključne riječi : Poduzetništvo, poduzetnička edukacija, prepoznavanje poduzetničke prilike i poduzetnička namjera