OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Alen Mahmutović, dipl.inž.građ.

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET

 

O B J A V L J U J E

Alen Mahmutović, dipl.inž.građ., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Uporedna analiza različitih opcija sistema vodosnabdijevanja sjevernog dijela Ggrada Tuzla“ srijeda, 03.07.2024. godine sa početkom u 12:00 sati u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Zahid Bašić, redovni profesor,
  uža naučna oblast Građevinsko inženjerstvo, saobraćajnice i organizacija građenja
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
 2. Dr.sci.Nedim Suljić, redovni profesor
  uža naučna oblast Hidrotehnika
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli
 3. Dr.sci. Dinka Pašić-Škripić, redovni profesor
  uža naučna oblast Hidrogeologija
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA

Naseljena mjesta na sjeveru teritorije Grada Tuzla nemaju organizovano vodosnabdijevanje i veoma je siromašno prirodnim izvorima vode. Jedino moguće rješenje za ova naselja je priključenje na postojeći javni sistem vodosnabdijevanja Grada Tuzla.
Vodovodni sistem sastoji se od glavnog dovodnog cjevovoda, glavnog distributivnog cjevovoda, pumpnih stanica, rezervoara i drugih manjih objekata. Njihov raspored i broj zavisi najviše od topografskih i prostornih faktora. Shodno tome u ovom radu nastojalo se na nivou idejnog rješenja razmotriti mogućnost rješavanja vodosnabdijevanja navedenih naselja.
Stoga se u radu analizira ova problematika i moguća koncepcijska rješenja. Analiziraju se dvije opcije sistema vodosnabdijevanja naselja, gdje će se nakon analize i komparacije tehničkih rješenja predložiti povoljnija opcija tako da se naseljima trajno osiguraju dovoljne količine vode za piće uz tehnološki siguran i investicijski povoljan vodovodni sistem.