OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Alma Hodžić

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET

O B A V I J E S T

Alma Hodžić javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Socijalni uzroci nasilja nad djecom u porodici“. Javna odbrana završnog magistarskog rada obavit će se 15.10.2021. godine u 11:00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr sc. Nijaz Karić, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast „Socijalni rad i socijalna politika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. Dr sc. Hariz Šarić, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast „Socijalni rad i socijalna politika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, mentor i član
  3. Dr. sc. Erna Lučić, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Socijalni rad i socijalna politika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

Rezervni član Komisije: dr sc. Asim Pandžić, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Socijalni rad i socijalna politika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.


Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

 

REZIME RADA

 

Istraživanje na temu „Socijalni uzroci nasilja nad djecom u porodici“ je imalo za cilj istražiti, analizirati i utvrditi socijalne riziko-faktore nasilja nad djecom, percepciju riziko-faktora od strane profesionalca zaposlenih u službama socijalne zaštite, prepoznavanje i razumijevanje socijalnih riziko-faktora. Akcenat je stavljen na značaj prevencije nasilja koju profesionalci provode u cilju suzbijanja širenja ove pojave. Pored toga istraživački rad je usmjeren na isticanje značaja socijalnih riziko-faktora kao nezaobilaznog segmenta prilikom razumijevanja nasilja nad djecom u porodici i drugih oblika nasilničkih ponašanja kod djece i roditelja.
Empirijski dio istraživanja je proveden na području Tuzlanskog kantona, u vremenskom periodu mart – juni 2021.godine. U cilju dobijanja što preciznijih podataka za potrebe istraživanja razvijen je instrument prikupljanja podataka prilagođen uzorku istraživanja. Za potrebe istraživanja korišten je stratifikovani uzorak vodeći računa o teritorijalnoj zastupljenosti ustanova, kao i zastupljenosti ispitanika u odnosu na dob, spol, vrstu stručnog posla koju obavljaju i druge relevantne faktore. Uzorak je činio 80 stručnih radnika (socijalni radnici, pedagozi, profesori razredne nastave, profesori predmetne nastave, pedijatri, socijalni pedagozi, defektolozi, psiholozi, sociolozi) koji rade u vladinom i nevladinom sektoru na području Tuzlanskog kantona, na poslovima otkrivanja, dijagnosticiranja i prevencije nasilja nad djecom. U analizi empirijskih rezultata istraživanja korištene su matematičke i statističke metode. Analize su izvođene uz pomoć statističkog paketa za analizu podatka (Microsof Office Excele 2019 i SPSS 16.0.).
Ovaj istraživački rad će zasigurno poslužiti kao poticaj za druga slična i sveobuhvatna istraživanja koja će dovesti do konkretnih promjena, u vidu pokretanja incijativa za kontinuiranim edukacijama roditelja, djece, nastavnika i stručnih saradnika o nasilju nad djecom unutar porodice. Na osnovu dobijenih rezultata istraživanja, može se zaključiti, da je, nasilje moguće suzbiti, provođenjem odgovarajućih mjera, a blagovremena identifikacija i evidencija problema je osnovni uslov planiranja mjera intervencije i njihovog usmjeravanja na rizične grupe.