OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Alma Jusufović, bachelor hemije

UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Tuzla, 17.02.2021. godina

 

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat Univerziteta

O B J A V L J U J E

Alma Jusufović, bachelor hemije  javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom:  „Procjena uticaja hemijskih i bioloških agenasa na produkciju reaktivnih kisikovih vrsta u fiziološkim procesima „ u petak  26.02.2021. godine u Biblioteci Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli,  sa početkom u 10  sati  pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sc. Benjamin Ćatović, vanr. prof.,predsjednik
  Uža naučna oblast ”Opšta i neorganska hemija”
  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli
 2. Dr.sc. Nadira Ibrišimović Mehmedinović, vanredni profesor
  Uža naučna oblast ”Opšta i neorganska hemija”
  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli
 3. Dr.sc.Aldina Kesić, vanredni profesor
  Uža naučna oblast ”Opšta i neorganska hemija”
  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli

Zamjenski član  dr.sc. Almir Šestan, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Opšta i neorganska hemija“ Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

 

REZIME RADA

Oksidativni stres nastaje prilikom neravnoteže između proizvodnje reaktivnih kisikovih spojeva i antioksidativnog odbrambenog mehanizma. Definiše se kao proces izmijenjene hemijske homeostaze uzrokovane biološkim, fiziološkim i okolišnim izvorima stresa. Bilo koji stimulans, bez obzira na porijeklo, koji prijeti ljudskom zdravlju i pod čijim se uticajem tijelo izlaže stresu i izaziva promjene u tijelu naziva se stresor. Infekcije muškog urogenitalnog trakta predstavljaju značajan zdravstveni problem i čine gotovo 15% slučajeva muške neplodnosti . Infekcije mogu uticati na različita mjesta muškog reproduktivnog trakta, poput testisa, epididimisa i muških pomoćnih spolnih žlijezda. E.coli i Candida albicansu određenim koncentracijama su inkubirane sa sjemenim stanicama odabranih pacijenata sa Normozoospermijom i blažom Oligozoospermijom kako bi se izučavao njihov uticaj na oksidativni stres u spermatozoidima. NBT (Nitroblue tetrazolium) test je pokazao da E.coli ima veći uticaj na stvaranje oksidativnog stresa, u odnosu na Candidu albicans. Za isto vrijeme inkubacije kako se razvijao postotak zahvaćenosti oksidativnim stresom, tako je i opadao antioksidativni kapacitet uzoraka inkubiranih sa mikroorganizmima. Oba mikroorganizma su kontinuirano rasla u uzorcima, ali im se patogenost i ekspresija faktora virulecije razlikovala. Kultivirajući uslovi sa Candidom albicans su djelovali inihibitorno na faktore virulencije, dok su kultivirajući uslovi sa E.coli djelovali povoljno na faktore virulencije. Obzirom da je kod pozitivne spermokulture muškarca antibiotik Ciprofloksacinnajčešći izbor za terapiju, ovaj antibiotik je korišten u eksperimentima sa sjemenim stanicama u različitim koncentracijama, da bi se utvrdio njegov uticaj na nastanak oksidativnog stresa u spermatozoidima. Uslijed povećanja koncentracije antibiotika, eksponencijalno je rasla i koncentracija oksidativnog stresa, a paralelno sa istim je opadao antioksidativni kapacitet u testiranim uzorcima sjemenih stanica, u različitim vremenskim periodima inkubacije na 37°C.

 Ključne riječi: Oksidativni stres, neplodnost, spermatozoidi, Candida albicans, E.coli, Ciprofloksacin