OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Alma Mujić, dipl. oec.

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

Kandidat Alma Mujić, dipl. oec. javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom „Perspektive razvoja konkurentnosti drvo-prerađivačke industrije s osvrtom na proizvodnju namještaja u Bosni i Hercegovini“, dana 12.02.2020. godine u 14,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli pred Komisijom za odbranu završnog magistarskog rada u sastavu:

  1. Dr. sci. Zijad Džafić , redovni profesor, predsjednik, uža naučna oblast „Ekonomska teorija i politika“, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli;predsjednik
  2. Dr. sci. Kadrija Hodžić, redovni profesor, član, uža naučna oblast „ Ekonomska teorija i politika”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
  3. Dr. sci. Merim Kasumović, redovni profesor, član uža naučna oblast „Ekonomska teorija i politika”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli.

 

REZIME RADA


Završni rad pod naslovom »Perspektive razvoja konkurentnosti drco-prerađivačke industrije s osvrtom na proizvodnju namještaja u Bosni i Hercegovini« ima 126 stranica A4 formata, sa 90 stranica osnovnog teksta, sedam stranica koje se odnose na popis literature te devetnaest stranica ostalog sadržaja. Za istraživanje je korišteno 75 bibliografskih jedinica, a obuhvataju knjige, članke objavljene u naučnim časopisima i zbornicima radova, Internet izvore, studije i izvještaje državnih institucija. Korišteni izvori su referentni za predmetno istraživanje. Rad je strukturiran tako da sadrži: uvod, četiri poglavlja, zaključna razmatranja, popis literature i priloge. Tretirana materija je u okviru osnovnog teksta ilustrovana sa 11 slika, 10 grafikona i dvadeset i jednu tabelu.

Predmet istraživanja je unaprjeđenje faktora konkurentnosti koji imaju pozitivan učinak na jačanje konkurentnosti u sektoru proizvodnje namještaja, kako u cjelini tako i za pojedina preduzeća. Prikazani su glavni koncepti konkurentnosti koji su razmatrani i definisani kroz faktore konkurentnosti. Razmatrana je i globalna kompetitivnost kao i Bosna i Hercegovina u sklopu industrijske kompetitivnosti. Istraženi su i glavni elementi drvo-prerađivačke industrije i uspostavljena je usporedba između konkurentosti EU zemalja sa zemljama jugoistočne Evrope zbog jasnijeg konteksta kompetitivnosti Bosne i Hercegovine. Istaknut je i značaj prerade drveta za ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine, kao i investicija u drvo-prerađivačkoj industriji, i strateški ciljevi kao najbitniji faktori konkurentnosti na industriju namještaja u Bosni i Hercegovini. Kao rezultat provedenog istraživanja proistakao je temeljni zaključak da unaprjeđenje faktora konkurentnosti ima pozitivan učinak na jačanje konkurentnosti u sektoru proizvodnje namještaja , kako u cjelini tako i za pojedina preduzeća.

Ključne riječi: konkurentnost, drvo-prerađivačka industrija, Bosna i Hercegovina