OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Almedin Mujanović, bachelor inženjer hemijske tehnologije

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
Tuzla, 16.02.2023. godine

 

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet

OBJAVLJUJE

Almedin Mujanović, bachelor inženjer hemijske tehnologije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: “Uticaj vremena i gustine struje na depoziciju nikl prevlake“, na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 10.03.2023. godine u 14:00 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. dr.sci. Sead Ćatić, redovni profesor
  uža naučna oblast „Fizikalna hemija i elektrohemija “
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,predsjednik
 2. dr.sci. Indira Šestan, vanredni profesor
  uža naučna oblast „Fizikalna hemija i elektrohemija “
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član
 3. dr.sci. Amra Odobašić, redovni profesor
  uža naučna oblast „Fizikalna hemija i elektrohemija “
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član.


Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

 


REZIME RADA

 

Odabir materijala za određenu namjenu zavisi od prirode samog materijala i njegovih polaznih svojstava, a mogućnost modifikacije je jedna od važnijih osobina. Nanošenje prevlaka hemijski postojanog materijala na površinu manje postojanog materijala najraširenija je metoda zaštite od korozije. Nikl je jedan od najvažnijih metala koji se nanosi elektrotaloženjem. Dobivene prevlake služe kao barijera između metala i agresivnog medija, čime se usporava ili sprječava nastanak korozije. Svijetle prevlake nikla elektrolitički su nanesene na supstrat mesinga upotrebom elektrolita za sjajno niklovanje koji u osnosi sadrži NiCl2·6H2O, NiSO4·6H2O i H3BO3. pH elektrolita kretao se u opsegu 4-4.6, a temperatura 48-55°C. Ispitan je uticaj gustine struje i vremena taloženja na kvalitet metalne prevlake i njenu korozionu stabilnost. Eksperimentalno je utvrđeno da je najbolja prevlaka svjetlog nikla postiguta pri gustini struje u opsegu od 2 do 3 A/dm3 i vremenu trajanja od 10 min.
Ključne riječi: mesing, prevlaka nikla, gustina struje, vrijeme, elektrotaloženje.