OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Almina Dedić, bachelor biologije

UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Tuzla, 14.10.2022. godina

 

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat Univerziteta

 

O B J A V L J U J EAlmina Dedić, bachelor biologije javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “ Primjena dijatomnih indeksa u ocjeni ekološkog statusa rijeke Une“, u utorak 25.10.2022. godine u Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 10 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. dr sc. Elvira Hadžiahmetović Jurida, vanredni profesor, predsjednik Komisije
  Uža naučna oblast: Ekologija biljaka i životinja
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 2. dr sc. Jasmina Kamberović, vanredni profesor, mentor i član
  Uža naučna oblast: Ekologija biljaka i životinja
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 3. dr sc. Samira Huseinović, vanredni profesor, član
  Uža naučna oblast: Biosistematika i morfologija biljaka
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli


Za zamjenika jednog člana Komisije iz člana 1. ove Odluke imenuje se Dr.sci Sanida Bektić, vanredni profesor, uža naučna oblast „Biosistematika i morfologija biljaka“ Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

 


REZIME RADA

 

Dijatomeje su jednostanični autotrofni organizmi i često su primjenjivani kao bioindikatori u procjeni ekološkog stanja površinskih voda. Cilj ovog istraživanja je analiza diverziteta silikatnih algi rijeke Une, te procijena ekološkog statusa Une upotrebom dijatomnih indeksa, te analiza upotrebne vrijednost fitobentoskih algi kao bioindikatora kvaliteta vode uz davanje preporuke za korištenje određenih dijatomnih indeksa za velike sedrot
vorne rijeke.

Istraživanje je vršeno na rijeci Uni koja je najveća sedrotvorna rijeka u BiH, a sedrotvorna podloga  predstavlja specifično stanište za naseljavanje dijatomeja kao bioloških indikatora. Uzorkovanje je vršeno po standardnoj metodologiji na osam različitih lokaliteta u ljetnom periodu na rijeci Uni.
Ukupno je identifikovano je 120 taksonadijatomeja od kojih je najveći broj vrsta pripadao rodovima Navicula (13), Nitzschia (12), Gomphonema (12), Cocconeis (7), Encyonema (6), doksunajčešćezastupljenevrstenasvimlokalitetima bile Achnanthidium pyrenaicum (Hustedt) H.Kobayasi (19.41%), Diatomavulgaris Bory (10.44%), Cocconeislineata Ehrenberg (8.34%), Achnanthidiumminutissimum (Kützing) Czarneck (6.58%), Naviculacryptotenella(6.08%) iNaviculatripunctata (O.F.Müller) Bory (5.31%).
Biodiverzitetzajednicasilikatnihalgi u longitudinalnomprofilurijeke Une opisan je pomoću Shannon – Weaverovogindeksa koji je ukazaonanajvećispecijskidiverzitet u uzorku L7 (Bosanska Krupa) (43 vrste) H'=3,136, anajnižavrijednostindeksaraznolikosti jeuočenanalokalitetetu L4 (Dvoslap) (34 vrste) H’=2,301.
Određene su vrijednosti za 18 indeksa, uključujući i TIDHR koji je na lokalitetima Martin Brod (L1), Troslap (L3) i Ripač (L5) ukazao na vrlo dobar, dok su preostali lokaliteti ukazali na dobar ekološki status. IDAP, IDG, WAT i EPI-D su dijatomni indeksi koji su statističkoj analizi sa fizičko – hemijskim parametrima najčešće pokazali korelaciju.