OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Almina Mušić, bachelor hemije

UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Tuzla, 09.02.2022. godina

 

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat Univerziteta


O B J A V L J U J E


Almina Mušić, bachelor hemije javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Antioksidacijski potencijal propolisa sa područja Bosne i Hercegovine i moguća medicinska aplikacija“ u ponedjeljak 21.02.2022. godine u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 10 sati pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sc. Nadira Ibrišimović Mehmedinović, vanredni profesor, predsjednik
  Uža naučna oblast: Opšta i neorganska hemija
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 2. Dr.sc. Aldina Kesić, vanredni profesor, mentor i član
  Uža naučna oblast: Opšta i neorganska hemija
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 3. Dr.sc. Almir Šestan, vanredni profesor, član
  Uža naučna oblast: Opšta i neorganska hemija
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli

Zamjenski član dr.sci. Benjamin Ćatović, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Opšta i neorganska hemija“ Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sat

 

REZIME RADA

 

Tema ovog završnog magistarskog rada je propolis, ispitivanje njegove antioksidacijske aktivnosti, kao i njegova primjena. Propolis je prirodna smolasta tvar koju proizvode pčele sakupljanjem tvari sa dijelova biljke. Propolis ima antibakterijska, antigljivična, antiupalna, antitumorska djelovanja na ljudski organizam. Osnovna komponenta propolisa su flavonoidi, ali pored njih sadrži i niz organskih kiselina, mineralnih materija, vitamina, aminokiselina, terpena i ugljikovodonika. Antioksidansi su tvari koje djeluju na način da štite stanice od oksidacijskog djelovanja slobodnih radikala. Najznačajniji antioksidansi su: vitamini A, E, C, cink, selen, polifenoli. Polifenoli posjeduju veliku antioksidacijsku aktivnost, oni uključuju oko 8000 spojeva različite hemijske strukture. Flavonoidi su polifenolni spojevi i djeluju kao glavni biološki aktivni spojevi propolisa. U ovom istraživanju korištene su spektrofotometrijske metode i to FRAP i FC metoda. FRAP metodom je analiziran antioksidacijski kapacitet propolisa, a FC metodom koncentracija ukupnih polifenola u propolisu. FRAP metoda je bazirana na sposobnosti antioksidanasa da doniranjem elektrona u kiselom mediju (pH = 3,6) reducira žuti kompleks feri željeza (Fe3+) sa TPTZ-om u plavo obojeni kompleks Fe2+-TPTZ. Mjeri se intezitet plave boje pri 593nm. Intenzitet boje je proporcionalan koncentraciji antioksidanasa. Rezultati su izraženi u μМFe(II)/L. FC metoda temelji se na reakcijama oksidacije i redukcije tj. na kolorimetrijskog reakciji fenola sa Folin-Ciocalteu reagensom pri čemu dolazi do promjene boje iz žute u tamno plavu. Ukupni fenoli se određuju kao dobar pokazatelj antioksidacijskog djelovanja. Vrijednosti su izražene u mg/L i mjerene su na 750nm valne dužine. Ustanovljeno je da propolis posjeduje značajan antioksidacijski kapacitet i da je on u najvećoj mjeri u korelaciji sa koncentracijom polifenola.


Ključne riječi: propolis, antioksidacijski kapacitet, polifenoli.