OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Almir Brčaninović, BA ing. mašinstva

UNIVERZITET U TUZLI
MAŠINSKI FAKULTET

 

O B J A V L J U J E


 
da će kandidat Almir Brčaninović, BA ing. mašinstva braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Uticaj mješavine uglja negarantovanog kvaliteta na eksploatacione parametre i stepen efikasnosti kotla”, pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Dr. sci. Sandira Eljšan, redovni profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli – predsjednik
  2. Dr. sci. Midhat Osmić, vanredni profesorna Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli – mentor i član
  3. Dr. sci. Indira Buljubašić, vanredni profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli – član.

 

Za zamjenika članova Komisija iz prethodnog stava ovog člana imenovan je dr. sci. Izudin Delić, vanredni profesor, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Javna odbrana magistarskog rada održati će se 17.05.2022. godine sa početkom u 13,00 sati, u učionici 103 na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 08-16 sati.

 

REZIME RADA

 

Tehnološki proces proizvodnje električne energije je projektovan za poznate karakteristike uglja konstantnih vrijednosti, a od stvarnih karakteristika uglja zavisi energetska efikasnost i ekonomičnost procesa proizvodnje. Udio negorivih supstanci u uglju kao što je zemlja, kamen, pijesak i sl. dodatno opterećuje kotlovska postrojenja te postrojenja za odšljakivanje. Dakle, zbog lošeg kvaliteta uglja proizvodi se veća količina šljake koju je potrebno evakuisati. Zbog opisane pojave veoma često se radna snaga bloka značajno umanjuje čime se pored troškova nastalih zašljakivanjem javljaju i troškovi nastali izgubljenom proizvodnjom za vrijeme manjeg angažovanja proizvodnih kapaciteta. Ugalj slabijeg toplinskog kvaliteta zahtijeva veće količine uglja za tehnološki neophodnu količinu toplote u procesu proizvodnje, što je ograničeno kapacitetom mlinskog postrojenja.
Da bi se prevazišli tehnološki problemi u procesu sagorijevanja uzrokovani slabijom toplotnom snagom uglja od projektovane, proces se održava doziranjem tečnog goriva. Podrška procesa sagorijevanja doziranjem tečnog goriva nije potrebna kada ugalj ima zadovoljavajući toplotni kvalitet. Obzirom da specifični utrošak predstavlja potrošnju toplotne energije za proizvedeni kilovatsat električne energije (kJ/kWh), povećanje istog direktno utiče na povećanje troškova proizvodnje i kvalitativnu ocjenu tehnološkog procesa. Stoga, problem obezbjeđenja zahtijevanog kvaliteta isporučenog uglja u TE Tuzla nastoji se riješiti homogenizacijom različitih ugljeva u funkciji pripreme mješavine ugljeva za proces proizvodnje električne energije za kotlove koji troše mješavinu različitih ugljeva.
U okviru istraživanja izvršeno je određivanje uticaja mješavine ugljeva različite kvalitete od projektnog na proces proizvodnje i efikasnost rada kotla, uz napomenu da se ostali parametri kotla nisu mijenjali. Takođe, analiziran je uticaj vlage u uglju na odabrane parametre kotla. U radu je izračunat stepen djelovanja kotla u zavisnosti od donje toplotne vrijednosti uglja i na osnovu toga je izražena energetska karakteristika kotla koja daje zavisnost stepena djelovanja kotla o toplotnoj snazi kotla za analizirane ponder-e mješavine i shodno tome pripadajuće toplotne vrijednost uglja. Definisana je minimalna i maksimalna granica kvalitete odnosno toplotne vrijednosti korištenog uglja i predstavljeni rezultati upotrebe uglja sa hemijskim sastavom različitim od projektnog. Stečena iskustva na istraživanju mogu se primjeniti i na drugim kotlovskim postrojenjima koja imaju slične ili iste probleme prilikom njihove eksploatacije.

Ključne riječi: ugalj, energetska efikasnost, mješavine ugljeva, donja toplotna moć uglja