OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Almir Halilović, bach-inž.sigurnosti i pomoći

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET
Univerzitetska br.2
Tuzla, 11.2.2021. god.

 

O B J A V L J U J E

 

Almir Halilović, bach-inž.sigurnosti i pomoći javno će braniti završni  magistarski rad pod naslovom: Principi i projektovanja sistema protivpožarne zaštite u industrijskim pogonima“, dana 26.02.2021. godine ,  sa početkom u 10 sati, u Amfiteatru  Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Zvjezdan Karadžin, vanredni profesor, uža naučna oblast „Opšta sigurnost“, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli
  2. Dr. sci. Jelena Marković, redovni profesor, uža naučna oblast „Geookolinski inženjering“, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli,
  3. Dr. sci. Edisa Nukić, docent, uža naučna oblast „Opšta sigurnost“, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

REZIME RADA

Tehnološkim napretkom došlo je do intenzivnog razvoja industrije. Taj intezivni razvoj industrije je doveo do primjene sve većeg broja zapaljivih i eksplozivnih materijala u proizvodnim procesima, čime se ujedno stvorio i niz novih opasnosti i izvora požara, koji iz godine u godinu povećavaju direktne i indirektne štete od požara. Požare nije moguće u potpunosti ukloniti, a najefikasniji i najjeftiniji način zaštite je poduzimanje adekvatnih mjera zaštite od požara. Poduzimanje mjera zaštite od požara ima za cilj osiguravanje sigurnosti ljudi i imovine i fokusirano je na spječavanju nastanka požara kao i na dalje širenje eventualnih požara. Protivpožarna zaštita obuhvata skup postupaka i mjera koje se poduzimaju radi sprječavanja nastanka i širenja požara, utvrđivanja i uklanjanja uzroka požara, otkrivanja i gašenja požara te pružanja pomoći pri uklanjanju posljedica uzrokovanih požarom. Mjere zaštite od požara se dijele na aktivne mjere zaštite od požara i pasivne mjere zaštite od požara. Aktivne mjere zaštite od požara sastoje se od komponenti zaštite od požara koje zahtijevaju neku vrstu djelovanja. Pasivna protivpožarna zaštita teži zaustaviti ili usporiti širenje požara upotrebom zidova, podova i konstrukcijskih elemenata koji imaju dokazane karakteristike otpornosti na požar, te obuhvata projektovanje i dijeljenje građevine na požarne sektore u cilju sprječavanja daljeg širenja požara. Rizik od požara se definiše kao proizvod vjerovatnoće pojave požara koja se može očekivati u datoj tehničkoj operaciji ili stanju i posljedice ili obima šteta nastalih usljed požara na određenom mjestu i u određeno vrijeme. Rizik od požara se obično mjeri brojem nastradalih (umrlih i povrijeđenih), kao i finansijskim i materijalnim gubicima. U ovom rada biti će opisane tehnologije aktivnih automatskih sistema protivpožarne zaštite koje su najzastupljenije u industrijim pogonima, te će biti prikazana realizacija osnovnih principa projektovanja sistema protivpožarne zaštite tipa sprinkler u proizvodnom pogonu auto presvlaka.

Ključne riječi: Industrijski pogoni, rizik od požara, protivpožarna zaštita, aktivne mjere zaštite od požara, sprinkler sistemi