OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Almir Paočić, dipl. oec.

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET


OBJAVLJUJE

 

Kandidat Almir Paočić, dipl. oec. javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom „Faktori koji determinišu uspjeh žena u pokretanju i vođenju vlastitog biznisa“dana 25.10.2021. godine u 10,15 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom za odbranu završnog magistarskog rada u sastavu:

  1. Dr. sci. Bahrija Umihanić, redovni profesor/predsjednik, uža naučna oblast „Menadžment i upravljanje“ Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
  2. Dr. sci. Adisa Delić, redovni profesor, mentor/član, uža naučna oblast „Menadžment i upravljanje”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
  3. Dr. sci. Sabina Đonlagić Alibegović, vanredni profesor/ član uža naučna oblast „Menadžment i upravlajnje”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli;

 


REZIME RADA

 

U okviru ovog magistarskog rada analizirane su barijere koje utiču na uspjeh žena u vođenju poslovnih poduhvata. Kroz teorijsko i empirijsko istraživanje, posmatrane su socijalne, kulturne, institucionalne, obrazovne i lične barijere, koje mogu da odrede uspjeh žena koje razvijaju i vode samostalne poslovne poduhvate. Primarno istraživanje, obuhvatilo je 267 ispitanika (213 žena i 54 muškarca) sa područja Bosne i Hercegovine. Istraživanje je provedeno korištenjem online anketnog upitnika, a obrada podataka je vršena u statističkom programu IBM SPSS 21, kao i Microsoft Excel 2007.
Istraživanje je pokazalo da socijalno-kulturološki, institucionalni i lični faktori određuju uspjeh žena prilikom osnivanja i vođenja vlastitih poslovnih poduhvata. Svaki od faktora u glavnoj hipotezi analizirani su zasebno, te i dokazani. Osim toga, kroz pomoćne hipoteze, dokazano je da lična očekivanja žena utiču na njihov poslovni uspjeh, dok prepoznavanje poduzetničke prilike donekle utiče na uspjeh u vođenju vlastitog posla. S druge strane, prema nalazima istraživanja, žene poduzetnice ne smatraju da je za njihov poslovni uspjeh bitno obrazovanje, iako naglašavaju da im određene vještine i sposobnosti nedostaju, te kako bi sa određenim unaprjeđenjima kompetencija u pogledu poduzetništva, menadžmenta, marketinga, finansija i računovodstva vjerovatno bile uspješnije u poslu. Može se reći da su rezultati istraživanja u velikoj mjeri u skladu sa sličnim, ranije provedenim istraživanjima.
Kako se pokazalo, vođenje vlastitog posla, ženama omogućava lakše balansiranje između poslovnog i privatnog života, ali im je potrebna podrška okoline, kako unutar porodice, tako i izvan porodice. Primarno istraživanje je pokazalo da u Bosni i Hercegovini još uvijek nije razvijena poduzetnička kultura. Vođenje vlastitog poslovnog poduhvata, iako poželjno, nije u potpunosti prihvaćeno, jer bosanskohercegovački građani više preferiraju stabilno poslovno okruženje, bez velikih uticaja izvana, što nije karakteristično za savremeno poslovanje.
Ovaj i slični radovi mogu pomoći u razvoju poduzetništva, kao smjernica otklanjanju barijera koje su ovdje analizirane. Kroz niz preporuka predloženi su koraci i preporuke za buduće djelovanje.
Ključne riječi: poduzetništvo žena, poduzetničke barijere, lična očekivanja, institucionalne barijere, socijalno – kulturološke barijere.